سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جعفر رضایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
حیدر صیدزاده – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

چکیده:

در حال حاضر ۲۰ مزرعه پرورش ماهی قزل آلا در استان ایلام فعال می باشند ، که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته اند . هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی اثرات متغییرهای مختلف بر روند فعالیت ا قتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا در استان ایلام می باشد . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت پیمایشی و به شکل تمام شماری از کلیه استخرهای پرورش ماهی قزل آلا در استان ایلام بوده است که با مراجعه به مزارع پرورش ماهی قزل آلا اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه تهیه و تکمیل شده است . در این پژوهش ابتدا ارزش
خالص فعلی ، نرخ بازگشت سرمایه و نسبت منافع به مخارج محاسبه گردیده است و سپس از رگرسیون چند متغیره برای بررسی اثرات متغییرهای مختلف بر روند فعالیت اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا استفاده شده است . در تحلیل رگرسی ون چند متغیره از متغییرهای ارزش خالص فعلی ، سود سالانه و تولید سالانه به عنوان متغییرهای وابسته وحجم سرمایه اولیه ، دوره های آموزشی طی شده، سطح تحصیلات ،محل خرید بچه ماهی ، طول مدت دوره ، تغییرات مدیریت مزرعه ، ظرفیت اسمی و واقعی واحد تولیدی ، میزان اشتغال ایجاد شده ، به
عنوان متغییرهای مستقل استفاده شده است . نتایج بدست آمده برای شاخص ارزش خالص فعلی ) ) NPV ، نرخ بازگشت سرمایه ) ) ROR و نسبت درآمد به هزینه B/C نشان دهنده آن است که بجز ۵ مزرعه بقیه واحد های تولیدی فاقد توجیه اقتصادی می باشند . در مدل ) ) NPV حجم سرمایه اولیه ، تغییرات مدیریت، محل خرید بچه ماهی، طول مدت دوره و ظرفیت دارای اثر منفی و تعداد شاغلین ، دوره های آموزشی طی شده و سطح تحصیلات دارای اثر مثبت بر روند فعالیت اقتصادی مزارع پرورش ماهی قزل آلا در استان ایلام می باشند . همچنین نتایج رگرسیونی چند متغیره از متغییرهای سود و تولید سالانه به عنوان متغییر وابسته بیانگر معنی داری و موثر بودن کلیه متغییرها در سطح ۹۰ و ۹۵ درصد معنی داری می باشد