سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

طیبه ضیائی – کارشناس ارشد مامائی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
الهام خوری –

چکیده:

مقدمه و هدف: آنجا که زن و مردی با هم پیوند زناشوئی می بندند تا در کنار هم ، با عشق و عطوفت بنیادی سالم را برای تربیت فرزندان صالح بنا نهند ،جزئی از فطرت انسانی یعنی غریزه جنسی به تکامل می رسد.این تکامل مقدور نمی شود مگر باایجاد روابط جنسی که به رضایت دو طرفه منجر شوداز آنجا که عوامل تسهیل کننده این رضایت در افراد ، فرهنگها و جوامع مختلف تشابهات و تفاوتهائی دارند و محققین نیز در بررسی های خود به پژوهشی در این زمینه دست نیافتند، تحقیقی با هدف تعیین برخی عوامل تسهیل کننده آغازرابطه جنسی از دیدگاه زنان متاهل شهر گرگان طراحی و اجرا شد. موادو روشها: تحقیقی توصیفی بر روی ۱۲۹ نفر از زنان متاهل شاغل دارای حداقل یک فرزند که با همسر خود زندگی می کردند در شهر گرگان انجام شد. پرسشنامه ای خود ساخته متشکل از دو بخش( اطلاعات فردی و سوالهای مرتبط با عواملتسهیل کننده شروع رابطه جنسی از قبیل آغازگر بودن در فعالیت جنسی، چگونگی ظاهر شریک جنسی،صحبت کردن راجع به مسائل جنسی ، شناخت نواحی حساس بدن شریک جنسی، چگونگی استفاده از حواس) با مشاوره چند تن از افراد صاحب نظر تهیه شد. پس از توضیحات حضوری محققین ، ۴۰۰ پرسشنامه به افراد واجد شرایط داوطلب مشارکت توزیع شد که در نهایت ۱۲۹ مورد از طریق پست بدست محققین رسید تجزیه و تحلیل از طریقSPSS و با استفاده از آمار توصیفی انجام شد. با نگاهی به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت ،برخی رفتارها نیاز به تشویق و برخی نیاز به تعدیل و یا اصلاح دارند که می تواند این امر ناشی از عدم توانائی ایشان در شناخت عوامل تسهیل کننده رابطه جنسی باشد. .از آنجا که آماده سازی شریک جنسی وبه عبارتی بر انگیختگی او نیاز به مهارت و دانشداردو از طرفی زیبائی و طراوت زندگی زناشوئی سالم در دست مردان و زنان آگاه است لذا توصیه می شود در کنار تغییر آگاهی و عملکرد در زوجینی که سالها بهشیوه ای عادت کرده اند،به عنوان راهکاری موثرتر،زمینه ای فراهم شود که در طی مشاوره های قبل از ازدواج مهارت لازم جهت شناسائی عوامل تسهیل کننده به زوجین داده شود تا بتواننند برای داشتن روابط زناشوئی و جنسی بهتر از همه آگاهی و نبوغ خود بهره ببرند