سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز موحدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شفیعی – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش عوامل تشکیل گرافیت لایه ای در تعدادی از میل بادامک های خودرو تولید داخل، ساخته شده از چدن نشکن مورد بررسی قرار گرفته است . تـشکیل گرافیـت لایـه ای و یـا کرمـی شـکل در قـسمت هـایی از ایـن قطعات، از جمله عیوبی است که در ساختار این قطعات مشاهده می شود و باعث کاهش خـواص مکـانیکی آن هـا میگردد، به گونه ای که عملیات حرارتی بعدی ( سخت کاری القایی ) بر روی میل بادامک ها سبب ایجاد ترک و عدم پذیرش آن ها می گردد . مطالعات انجام شده، حاکی از آن است که ترک در ناحیه ای ایجاد شده که گرافیت لایه ای وجود داشته است . گرافیت لایه ای بیشتر در لایه های سطحی قطعه و یا در مناطقی که آخال ریختـه گـری وجود دارد، متمرکز می شود . علت تمرکز گرافیت لایه ای در سـطوح بادامـک، مـی توانـد ناشـی از واکـنش بـین مذاب چدن نشکن و بعضی ترکیبات موجود در مواد قالب گیری باشد . مطالعات و بررسی های انجام شده گویـا ی این مطلب است که وجود عناصری در مواد قالب گیـری همچـون گـوگرد، اکـسیژن و نیتـروژن بـه تنهـایی یـا بـه صورت ترکیب با عناصر دیگر، می تواند باعث ایجاد این عیوب در سطح بادامک ها گردد . در حـالی کـه افـزودن عناصری مثل تیتـانیم، سـریم و عناصـر خـاکی بـه صـورت ترکیبـی بـا اکـسید کلـسی م یـا اکـسید منیـزیم در مـاده قالب گیری، میتواند میزان تشکیل این عیوب را به حداقل رساند .