سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

زهرا طیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
جواد ترکمانی – استاد بخش اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

رشد روز افزون جمعیت و پایین بودن ظرفیتهای تولید، باعث به وجود آمدن بحران بیکاری در دهه ی اخیر شده است . با توجه به اهمیت بخش کشاورزی درزمینه ایجاد اشتغال و رشد، مطالعه حاضر کوشیده است تا ضمن تعیین عوامل موثر بر اشتغال در بخش کشاورزی ایران به بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت اشتغال بپردازد . بدین منظور از داده های سری زمانی طی دوره ۱۳۵۸ – ۸۳ استفاده شده است . متغیر های مورد مطالعه بر رشد اشتغال در این تحقیق، سرمایه گذاری ثابت ناخالص در بخش کشاورزی، مخارج دولت در بخش کشاورزی و رشد تولید در بخش کشاورزی است . به منظور بررسی روابط کوتاهمدت و بلند مدت از رهیافت تحلیل همجمعی موسوم به ARDL استفاده شده است . نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که افزایش رشد تولید وسرمایه گذاری دربخش درکوتاه مدت و بلندمدت اشتغال در بخش کشاورزی را افزایش داده و تقاضا برای نیروی کاررا زیاد می کند . همچنین دربلند مدت با کاهش مخارج دولت، اشتغال و تقاضای نیروی کاردربخش کشاورزی افزایش، وبیکاری کاهش می یابد