سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۲۳
نویسنده(ها):
فرزین رضایی – استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
فرزانه شرافتی – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی عوامل تعیین کننده تاثیر اجتناب مالیاتی بر رابطه بین سودآوری جاری و آتی شرکت ها است. دراین تحقیق از اطلاعات جمع آوری شده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۹۰استفاده شد. روش تحقیق مورد استفاده، روش همبستگی و روش تحلیل، رگرسیون چند متغیره با الگوی داده های تلفیقی میباشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، به دلیل وجود هزینه های نمایندگی مرتبط با فعالیت های اجتناب مالیاتی و تاثیر منفی اینهزینه ها بر بازده شرکت، اجتناب مالیاتی به طور قابل توجهی رابطه بین سودآوری جاری و آتی را کاهش می دهد و اجزایسودآوری جاری: حاشیه سود، بهره وری دارایی ها و اهرم بدهی عملیاتی، منجر به سودآوری آتی کمتری برای شرکت های دارایسیاست اجتناب مالیاتی در مقایسه با شرکت هایی که فاقد این سیاست هستند، می شود. این مطالعه نشان داد استقلال اعضایهیئت مدیره و شفافیت اطلاعات به عنوان مکانیزمهای موثر در جهت کاهش هزینه های نمایندگی و کنترل رفتارهای فرصتطلبانه مدیر، باعث کاهش رابطه اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام می شوند. در شرکتهای پیشرو در صنعت (متمایز ورهبر هزینه) اجتناب مالیاتی کاهنده رابطه اجزا سودآوری جاری و آتی نبود، به عبارت دیگر این شرکتها فرصت های بیشتریبرای انتقال وجوه حاصل از این سیاست به پروژه های سودآور آتی نسبت به پیروان در صنعت دارند. همچنین نتایج تحقیقنشان داد، در شرکتهای دارای معاملات بین المللی، اجتناب مالیاتی کاهنده رابطه سودآوری جاری و آتی نیست.