رویکرد پست مدرنیستی

در واقع در طول یک دوره تاریخی خانواده دستخوش تغییرات اساسی و بنیادی شده که از عوامل مختلفی چون تغیر شیوه زندگی و نوع معیشت و تکنولوژی و مصرف و تغییر نگرش نسبت به زندگی متاثر است. حول این تغییرات، رویکردهای مختلفی در مورد خانواده شکل گرفتهاند. هر کدام از این رویکردها با انتقاد به رویکردهای ماقبل خود به بیان وضعیت جدید می پردازند و به این شیوه است که نظریات جدید شکل میگیرد و ایجاد جریانی نو میکند. از جمله این نظریات، نظریه پست مدرن است که با انتقاد از عقلانیت مدرن و وضعیتی که به وجود آورده به تشریح مفاهیمی مانند خانواده می پردازد و به این وسیله رویکردهای پیشین در مورد خانواده را به چالش می کشد.

اصطلاح زندگی خانوادگی پست مدرن را “استیسی” مطرح کرد تا خصلت جدلی، دوسویه و نامشخص جنسیت و ترتیبات خویشاوندی معاصر را مشخص کند. مورگان نیزاخیراً به این نتیجه رسیده است که توجه به موضوع عملکردهای خانوادگی تا حدی تصوری از سیاستی است کهاحتمالاً جزئی از نوعی برداشت پست مدرن است.

پست مدرنیسم حوزهای از پژوهشهای نظری است که ابزارها و رهیافتهای جدیدی برای درک زندگی خانوادگی به شیوهای جدید ارائه میکند. در دوره مدرن خانواده از شکل هستهای تبدیل میشود. در این دوره فضای مردانه و زنانه دوره سنتی به حداقل می رسد و زنان نیز به فضای بیرون از خانه وارد میشوند. در دوره پست مدرن درصد کمی از خانواده را شکل هستهای تشکیل میدهد و ما با اشکال متنوعی از خانواده مانند خانواده آزاد، خانواده تک سرپرست، خانوادههایی که به شکل تنها و مجرد زندگی میکنند و خانوادههای هم جنس روبرو میشویم . درصد بالای طلاق، جامعهشناسان را به این نتیجه رسانده که ما با یک دوره از ازدواجهای چندهمسری روبرو هستیم که در آن افراد بیشتر از یک همسر دارند اما در زمانهای متفاوت و نه در یک زمان و با هم(توسلی، (۱۳۸۶ اگر نسبیگرایی را شاخصه اصلی دیدگاه پست مدرن بدانیم، میتوان گفت از نظر پست مدرنها حقیقت یا عینیتی وجود ندارد

که با کاربرد مفاهیمی همچون خرد و شناخت، قابل فهم باشد. بلکه پست مدرنیزم به ما اجازه میدهد مفاهیمی که به شکل فرهنگی جاسازی شدهای که به عنوان حقیقت جهانی پنهان شده است را تشخیص داده و با آن روبرو شویم، رویکرد پست مدرن با اعتقاد به نسبیت و در نظر نگرفتن حقیقت، ادعا میکند که قصد برملا کردن واقعیت و به رسمیت شناختن آن در حوزه خانواده را دارد. نظریههای پست مدرن در مورد خانواده حول محور عدم وجود حقیقت شکل گرفته با این تاکید که به دنبال شواهدی میگردد تا ثابت کند که زندگی خانوادگی در حال حاضر چه وضعیتی دارد. رهیافت پست مدرن در مورد خانواده و بکارگیری مفهوم شهروندی خانوادگی به جای آن است.

کتاب گابریم و هولشتاین تحت عنوان (خانواده چیست) در صف مقدم این تحول نظری قرار دارد. مطلب اصلی این کتاب رد مفید بودن مفهوم خانواده و وظیفه سنگین ایجاد رهیافتی جایگزین برای درک و فهم زندگی خانوادگی است. گابریم و هولشتاین با قاطعیت مطرح میکنند که باید انگاره چیزی را که خانواده نامیده میشود با تصور و برداشتی از فرآیندهای »خانوادهی موجود« جایگزین کرد.