سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
تعداد صفحات: ۳۰
نویسنده(ها):
مرتضی علویان – استادیار دانشگاه مازندران دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی
حامد رضایی – دانشجو دانشگاه مازندران خوابگاه نواب صفوی

چکیده:
منطقه خلیج فارس به دلیل دارا بودند منابع فراوان انرژی موردتوجه اکثرقدرتهای بزرگ قرارگرفته است ایران به عنوان یکی ازکشورهای مهم دراین منطقه همواره تلاش کرده است تاباکشورهای حوزه ی خلیج فارس پیمان همکاری و دوستی ببندد ولی دراین منطقه به د لیل تفاوت های استراتژیک درمنافع این کشورها نتوانسته است این هم پیمانی را به انجام رساند دراین پژوهش ما باکاربست نظریه رئالیسم سعی درپاسخ به این پرسش هستیم که عوامل تنش بین کشورهای حوزه خلیج فارس با ایران چیست ؟ باتوجه به نظریه رئالیسم که برتفاوت منافع دولت ها اشاره دارد و این دولت ها با خودپرستی سعی دربه حداکثر رساندن منافع و قدرت خود می باشند درمنطقه ی خلیج فارس نیز ایران به دلیل دستیابی به پیشرفت های علمی وهمچنین تضاد سیاست خارجی بااین کشورها به عنوان خطری درمنطقه حس میشود امریکا به عنوان یک کشورفرامنطقه ای که منافع زیادی درمنطقه دارد سعی درنشان دادن ایران به عنوان خطری علیه امنیت این کشورها می باشد