مقاله عوامل تنش زا و روش هاي سازگاري بيماران تحت دياليز صفاقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پرستاري و مامايي از صفحه ۳۴ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: عوامل تنش زا و روش هاي سازگاري بيماران تحت دياليز صفاقي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دياليز صفاقي
مقاله عوامل تنش زا
مقاله روش هاي سازگاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرون كبري
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله زاده مهلاني فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: آهنگر روناك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماران کليوي مرحله آخر با تنش زاهاي متعدد و مشابهي برخورد مي کنند که بر سطوح عملکرد جسمي، رواني و اجتماعي آنها تاثير مي گذارد. بدين لحاظ اين بيماران بايستي به وابستگي به گروه و تجهيزات پزشکي عادت کرده و عوامل تنش زا را تحت کنترل خود در آورند. شناسايي عوامل تنش زا و روش هاي سازگاري موثر پرستاران را جهت مديريت بهتر مشکلات بيماران دياليز صفاقي ياري خواهد کرد. اين مهم لزوم مطالعه اي در خصوص شناخت عوامل تنش زا و روش هاي سازگاري بيماران دياليز صفاقي را تاييد خواهد نمود.
مواد و روشها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي تحليلي است که در آن ۷۰ بيمار دياليز صفاقي مراجعه کننده به مرکز آموزشي – درماني امام رضا (ع) تبريز که داراي شرايط سن ۱۴سال به بالا، هوشياري به مکان و زمان، نداشتن بيماري هاي حاد و افسردگي، توانايي جسمي پاسخ به سوالات، انجام دياليز حداقل به مدت ۶ ماه و رضايت جهت تحقيق بودند جهت شرکت در مطالعه به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه شامل مشخصات فردي – اجتماعي، مقياس تنش زاهاي بيماران دياليز صفاقي (PDSAS) و مقياس سازگاري جالويک (JCS) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد که بيشترين عوامل تنش زاي بيماران دياليز صفاقي مربوط به تعويض مکرر (%۷۵٫۷)، احساس نياز روز افزون به غذاهاي پروتئيني (%۶۲٫۹)، طولاني بودن زمان مورد نياز براي دياليز (%۵۷٫۱)، بي حوصلگي (%۵۵٫۷) و کاهش اشتها (%۳۷٫۱) مي باشد. بررسي نتايج نشان داد که بيماران دياليز صفاقي عوامل تنش زاي رواني – اجتماعي را بيشتر از عوامل تنش زاي جسمي آزار دهنده ذکر مي کنند و اکثر واحدهاي مورد مطالعه با ميانگين امتياز ۴۱٫۷±۹٫۳ بيشتر اوقات از روش سازگاري عاطفه محور در مواجهه با عوامل تنش زا استفاده مي کنند.
بحث و نتيجه گيري: اين پژوهش نشان داد که در بيماران دياليز صفاقي عوامل تنش زاي رواني – ا جتماعي شيوع بيشتري از عوامل تنش زاي جسمي دارند. با توجه به اهميت شناخت عوامل تنش زاي رواني – اجتماعي و روش هاي سازگاري مي توان با شناسايي مهارت هاي سازگاري مفيد و کارساز از طريق برنامه هاي آموزشي درماني فرايند سازگاري بيماران دياليزي با اين عوامل تنش زا را تسهيل نمود.