مقاله عوامل جمعيت شناختي مرتبط با واکنش هاي هيجاني سربازان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۱۱ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: عوامل جمعيت شناختي مرتبط با واکنش هاي هيجاني سربازان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرباز
مقاله استرس
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله عوامل جمعيت شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي اميني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زماني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي آشتياني علي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: خمسه فريال
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: ورود به محيط نظامي در اوايل دوران جواني، مقطع بسيار حساسي در زندگي جوانان هر کشوري به حساب مي آيد و قرار گرفتن در چنين شرايطي اغلب با فشار، نگراني و بروز واکنش هاي هيجاني همراه است. اين مطالعه با هدف بررسي عوامل جمعيت شناختي مرتبط با واکنش هاي هيجاني در سربازان آموزشي انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، دو گروهان داراي مجموعا ۳۲۰ سرباز به طور تصادفي ساده از چند پادگان در استان هاي مختلف کشور انتخاب و تعداد ۲۹۱ نفر در مطالعه وارد شدند. وضعيت واکنش هاي هيجاني (استرس، اضطراب و افسردگي) آنها با پرسش نامه استاندارد DASS 21 مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS 15 با روش هاي آمار توصيفي و آزمون هاي پارامتريک تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميزان استرس در %۱۴٫۸، اضطراب در %۳۱٫۳ و افسردگي در %۱۸٫۲ از سربازان، در محدوده شديد يا خيلي شديد قرار داشت. در زمينه ارتباط بين واکنش هاي هيجاني و عوامل دموگرافيک، نتايج نشان داد بين سطح تحصيلات، شغل قبلي، رضايت از درآمد، نوع سرپرستي، سابقه مصرف مواد مخدر و سابقه خانوادگي ابتلا به بيماري هاي روحي – رواني با ميزان واکنش هاي هيجاني ارتباط معني دار آماري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به فراواني واکنش هاي هيجاني در سربازان و تاثير عوامل استرس زاي محيط نظامي بر احتمال تشديد آنها، لازم است تدابير مديريتي و آموزشي به منظور پيشگيري، کنترل و کاهش اين واکنش ها براي سربازان طي دوره آموزشي انديشيده شود.