مقاله عوامل خطر همراه با فيبروم رحمي در زنان سنين باروري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۵۴ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: عوامل خطر همراه با فيبروم رحمي در زنان سنين باروري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيبروم رحمي
مقاله عوامل خطر
مقاله قرصهاي تركيبي جلوگيري از بارداري هورموني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شارمي سيده هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: ظهيري سروري زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: منصورقناعي ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فيبروم رحمي شايعترين تومور خوش خيم لگني است كه اتيولوژي مشخصي ندارد. مطالعات مختلف در مورد فاكتورهاي خطر فيبروم رحمي كه وابسته به دو تئوري ژنتيكي و هورموني هستند نتايج ضد و نقيضي نشان داده اند. هدف از اين مطالعه بررسي فاكتورهاي خطر مرتبط با فيبروم رحمي در بيماران مراجعه كننده جهت انجام سونوگرافي لگني در مقايسه با گروه شاهد مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه مورد – شاهدي بر روي ۹۹۰ نفر از افراد مراجعه كننده جهت انجام سونوگرافي بعلت خونريزي غيرطبيعي يا درد لگني و يا به عللي غيراز خونريزي غيرطبيعي در مركز سونوگرافي مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت طي ۶ ماه دوم سال ۱۳۸۶ انجام شد. افراد بر اساس سونوگرافي و مشاهده فيبروم رحم در گروه مورد و گروه شاهد قرار گرفتند. بيماران از نظر سن و تعداد حاملگي همسان سازي شدند. اطلاعات دموگرافيك، سابقه خانوادگي فيبروم، تاريخچه باروري، اختصاصات سيكلهاي قاعدگي، شاخص توده بدني و نوع روش پيشگيري از بارداري توسط مصاحبه حضوري در پرسشنامه اي تكميل و سپس داده ها مورد مقايسه و بررسي قرار گرفت.
يافته ها: از ۹۹۰ نفر، ۴۸۲ نفر در گروه مورد و ۵۰۸ نفر در گروه شاهد قرار داشتند. در گروه مورد ۶۹ نفر (%۱۴٫۴) و در گروه شاهد ۴۸ نفر (%۹٫۴) منارك زودرس (سن ۱۰-۸ سال) داشتند كه ارتباط مثبت بين سن منارك زودرس و افزايش خطر فيبروم رحمي (%۹۵ CI :0.13-1.82؛ OR=%66)، سابقه خانوادگي داشتن فيبروم رحمي (%۹۵ CI :1.79-3.90؛ OR=2.64)، شاخص توده بدني بالاتر از ۲۵ (%۹۵ CI :4.18-8.75؛ OR=6.05) و سيكلهاي قاعدگي با اختصاصات غيرطبيعي و ريسك فيبروم رحمي وجود داشت. سابقه مصرف قرصهاي تركيبي پيشگيري از بارداري يك رابطه معكوس با فيبروم رحمي و اثر محافظتي داشت (%۹۵ CI :0.23-0.72؛ OR=0.4).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه كه فيبروم رحمي با سن منارك زودرس، سابقه فاميلي فيبروم و چاقي ارتباط مثبت و با مصرف قرص پيشگيري از بارداري ارتباط عكس دارد. بنابراين جلوگيري از افزايش وزن و مصرف قرصهاي پيشگيري از بارداري بخصوص در افراد پرخطر ميتواند در پيشگيري از ايجاد فيبروم رحمي موثر باشد.