مقاله عوامل خطر و پيامد بارداري جفت سرراهي در زنان باردار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۴۶ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: عوامل خطر و پيامد بارداري جفت سرراهي در زنان باردار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جفت سرراهي
مقاله بارداري
مقاله سزارين
مقاله هيسترکتومي
مقاله خونريزي
مقاله سن مادر
مقاله تعداد بارداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني الهام
جناب آقای / سرکار خانم: تابنده افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زارع ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: روشن دل غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: جفت سرراهي يکي از علل شايع خونريزي اواخر بارداري و حين زايمان است که با مورتاليتي و موربيديتي در مادر و جنين همراه است. اين مطالعه با هدف تعيين عوامل خطر و پيامد بارداري جفت سرراهي در مركز آموزشي درماني دزياني گرگان انجام گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه مورد شاهدي روي ۳۳۴۷۳ فردي كه براي زايمان به مركز آموزشي درماني دزياني گرگان طي سال هاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶مراجعه نمودند؛ انجام شد. همه افراد مبتلا به جفت سرراهي (۸۲ نفر) به عنوان گروه مورد و ۲۵۱ نفر از افراد بدون جفت سرراهي به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند. براي بررسي ارتباط متغيرها از آزمون تي استودنت و كاي اسكوئر استفاده گرديد.
يافته ها: از كل ۳۳۴۷۳ زايمان، ۸۲ نفر (۰٫۲۴ درصد) با جفت سرراهي همراه بود. ختم حاملگي در زنان گروه مورد و شاهد به ترتيب در ۹۶ درصد و ۲۲ درصد از طريق سزارين انجام شد (P<0.05). بين بروز جفت سرراهي و سابقه سزارين ارتباط معني داري مشاهده شد (P<0.05). فراواني هيسترکتومي به دنبال جفت سرراهي در افراد داراي سابقه سزارين قبلي (۲۴ درصد) به طور معني داري بيشتر از موارد بدون سابقه سزارين (۵ درصد) بود (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان دهنده ارتباط قوي بين سابقه سزارين قبلي و هيستركتومي ناشي از جفت سرراهي به علت چسبندگي هاي غيرطبيعي جفت بود. بنابراين پيشنهاد مي شود كه احتمال جفت سرراهي در مادراني با سابقه سزارين قبلي مدنظر قرار گيرد.