مقاله عوامل روان شناختي خطر ساز در ابتلا به بيماري کرونر قلبي: تحليلي بر نقش شخصيت و سبک هاي مقابله اي در بيماري قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۳۰ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: عوامل روان شناختي خطر ساز در ابتلا به بيماري کرونر قلبي: تحليلي بر نقش شخصيت و سبک هاي مقابله اي در بيماري قلبي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري عروق كرونر قلب
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله سبك هاي مقابله اي
مقاله نورزگرايي
مقاله اجتناب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خانجاني زينب
جناب آقای / سرکار خانم: فاروقي پريا
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: شيوع بالاي بيماري قلبي عروقي اهميت مقابله با اين بيماري را آشکار مي سازد و به همين دليل شناسايي و بررسي عوامل خطرساز زيستي و روان شناختي و پيشگيري و درمان در اين حيطه ضروري مي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي عوامل خطرساز رواني در ابتلا به بيماري عروق کرونر قلب، رابطه پنج عامل شخصيتي و هشت سبک مقابله اي را با بيماري کرونر قلبي مورد بررسي قرار مي دهد.
روش بررسي: جامعه نمونه اين پژوهش ۱۲۰ نفر زن و مرد (۶۰ نفر از افراد مبتلا به بيماري گرفتگي عروق کرونر قلب که براي انجام عمل جراحي در مرکز آموزشي – درماني فوق تخصصي قلب شهيد مدني تبريز در سال ۱۳۸۷ بستري بودند و ۶۰ نفر از افراد سالم) ۶۰ – ۴۰ ساله به روش تصادفي ساده انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از سه پرسشنامه شامل آزمون پنج عاملي شخصيت نئو، آزمون سبک هاي مقابله اي، و پرسشنامه جمعيت شناختي استفاده شد. سپس با استفاده از تحليل رگرسيون چند متغيري گام به گام، آزمون تي مستقل، و همبستگي پيرسون داده ها مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: تحليل رگرسيون نشان داد از بين ۵ عامل شخصيتي نئو فقط عامل نورزگرايي (P=0.018) و از بين ۸ سبک مقابله اي فقط سبک اجتناب (P=0.013)، متغيرهاي خوبي براي پيش بيني متغير بيماري عروق کرونري قلب محسوب مي شوند. بين دو گروه بيمار و غير بيمار فقط در عامل نورزگرايي (P=0.001) و دو سبک مقابله اي اجتناب (P=0.02) و خويشتن داري (P=0.002) تفاوت معني دار وجود دارد.
نتيجه گيري: عامل نورزگرايي که از رگه هايي چون خصومت، غم، بدبيني و عواطف منفي اشباع شده است و سبک مقابله اي اجتناب که شيوه اي منفي و هيجاني در برخورد با رويدادهاي استرس زاي زندگي است، همچنين سبک خود کنترلي (خويشتن داري) که مانع بروز احساسات و هيجانات فرد مي شود و نوعي بازداري عاطفي را ايجاد مي کند همگي از جمله عوامل روان شناختي خطرساز مي باشند که فرد را مستعد ابتلا به بيماريهاي عروق کرونر قلب مي کند.