مقاله عوامل فردي، محيطي و شغلي موثر بر رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۳۴ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: عوامل فردي، محيطي و شغلي موثر بر رضايت شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صافي محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي خشكناب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: راسل مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش كار: در پژوهش توصيفي – تحليلي حاضر، ۹۴ نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مشاركت داشتند. به منظور آناليز داده هاي مطالعه از آناليز رگرسيون گام به گام، آزمون ضريب همبستگي پيرسون، t مستقل، آزمون كروسكال- واليس، آناليز واريانس و آمار توصيفي استفاده شد.
يافته ها: ميانگين (انحراف معيار±) نمره كل رضايت شغلي اعضاي هيات علمي ۷۲٫۶ (۱۶٫۹۱±) از ۱۳۵ (حداكثر نمره) بود. وضعيت تاهل، داشتن وسيله نقليه، مدرك تحصيلي، مرتبه دانشگاهي، مدرك تحصيلي همسر و وضعيت مالكيت منزل مسكوني، در ميزان رضايت شغلي اعضاي هيات علمي تاثير داشت (P<0.05). همچنين سن، تعداد فرزندان و ميزان درآمد خارج از دانشگاه با ميزان رضايت شغلي اعضاي هيات علمي ارتباط معنا داري داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: رضايت شغلي با عوامل اقتصادي، آموزشي، پژوهشي، اداري، انگيزشي و رفاهي ارتباط معنا دار دارد. چنانچه عواملي چون كمبود حقوق، كمبود امكانات رفاهي وديگر موارد مورد توجه قرار گيرند، رضايت شغلي اعضاي هيات علمي افزايش خواهد يافت.