مقاله عوامل فردي موثر بر رضايت شغلي نيروهاي وظيفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله طب نظامي از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: عوامل فردي موثر بر رضايت شغلي نيروهاي وظيفه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت شغلي
مقاله سربازان وظيفه
مقاله ويژگي هاي شخصيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي لطفعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مزروعي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: رضايت شغلي يكي از چالش برانگيزترين مفاهيم سازماني و پايه بسياري از سياست ها و خط مشي هاي مديريت براي افزايش بهره وري و كارآيي سازمان است. هدف پژوهش حاضر، تعيين عوامل فردي موثر بر رضايت شغلي نيروهاي وظيفه بود.
روش ها: در قالب پژوهشي توصيفي – تحليلي، از جامعه آماري نيروهاي وظيفه يك رده مقاومت استاني و نواحي تابعه، ۱۶۵ نفر بر اساس روش نمونه گيري طبقه بندي شده متناسب با حجم انتخاب شدند. به منظور اندازه گيري رضايت شغلي از پرسش نامه سنجش رضايت شغلي ويسوكي و كروم ضمن اعمال تغييرات لازم در سوالات پرسش نامه استفاده شد. داده هاي به دست آمده در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: از نظر ويژگي هاي شخصيتي مورد بررسي، افراد مثبت، قاطع و فعال نسبت به دو گروه ديگر يعني افراد منفعل و غيرفعال و افراد پرخاشگر و منفي داراي رضايت بيشتري بودند. همچنين، سطح تحصيلات، سابقه خدمت، نوع عضويت در بسيج و رسته خدمتي افراد با رضايت شغلي آنها ارتباط معني داري داشت.
نتيجه گيري: رضايت شغلي متغيري است كه از عوامل و ويژگي هاي فردي چون سابقه، تحصيلات، نوع عضويت و رسته خدمتي تاثيرپذير است و اين عوامل در بالابردن رضايت سربازان و در نهايت، افزايش عملكرد آنها موثر هستند.