مقاله عوامل فردي و اجتماعي موثر بر مشارکت روستاييان حوزه آبخيز زرچشمه هونجان در طرح هاي آبخيزداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۷۳ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: عوامل فردي و اجتماعي موثر بر مشارکت روستاييان حوزه آبخيز زرچشمه هونجان در طرح هاي آبخيزداري
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي فردي
مقاله ويژگي هاي اجتماعي
مقاله مشارکت
مقاله آبخيزداري
مقاله حوزه آبخيز زرچشمه هونجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بقايي مسيب
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پزشكي راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فعلي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلي پژوهش توصيفي-همبستگي حاضر، بررسي عوامل فردي و اجتماعي موثر بر ميزان مشارکت روستاييان حوزه آبخيز زرچشمه هونجان در طرح هاي آبخيزداري بود. پرسشنامه ابزار جمع آوري اطلاعات اين تحقيق بود که روايي ظاهري آن توسط پانلي از متخصصان شامل استادان علوم ترويج و آموزش کشاورزي، آبياري و منابع طبيعي مورد بررسي و بر آن اساس اصلاحات لازم صورت گرفت. ضريب پايايي آن نيز با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آلفاي کرونباخ بين ۰٫۸۱ تا ۰٫۸۷ براي مقياس هاي مختلف به دست آمد. جامعه آماري تحقيق حاضر را روستاييان ساکن حوزه آبخيز زرچشمه هونجان تشکيل دادند (N=4989) که از اين تعداد، ۱۳۱ نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند و در نهايت، ۱۲۷ پرسشنامه کامل واصل و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت (n=127) .نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون نشان مي دهد که بين متغيرهاي سن، ميزان منزلت اجتماعي، ميزان مشارکت اجتماعي، ميزان نگرش نسبت به مشارکت، ميزان نوگرايي، ميزان اعتماد به افراد مختلف و ميزان تمايل به انجام کارهاي جمعي با متغير ميزان مشارکت روستاييان در طرح هاي آبخيزداري رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. در آزمون رگرسيون چندگنه خطي متغيرهاي «سن، ميزان مشارکت اجتماعي، ميزان نگرش نسبت به مشارکت، ميزان نوگرايي، ميزان اعتماد به افراد مختلف و ميزان تمايل براي مشارکت در انجام کارهاي جمعي» توانايي تبيين ۷۵٫۷ درصد از تغييرات ميزان مشارکت در طرح هاي آبخيزداري را دارا مي باشند.