مقاله عوامل فردي و سازماني مرتبط با فرسودگي شغلي در كاركنان نيروي دريايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۳ منتشر شده است.
نام: عوامل فردي و سازماني مرتبط با فرسودگي شغلي در كاركنان نيروي دريايي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسودگي شغلي
مقاله نيروي دريايي
مقاله پرسش نامه فرسودگي شغلي گلدارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انيسي جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمحمدي الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فرسودگي شغلي عبارت از كاهش قدرت سازگاري فرد بر اثر عوامل فشارزا به همراه نشانگان خستگي جسمي و هيجاني است. كاركنان نيروهاي دريايي مستقر در مناطق مرزي در معرض تنيدگي هاي زيادي قرار دارند كه مي تواند منجر به افزايش فرسودگي شغلي آنان شود. مطالعه حاضر با هدف بررسي سطح فرسودگي شغلي دركاركنان نيروي دريايي مستقر در مناطق مرزي ايران انجام شد.
روش: اين مطالعه توصيفي تحليلي همبستگي، در سال ۱۳۸۷ روي كاركنان نيروي دريايي مستقر در مناطق مرزي ايران انجام شد. ۳۰۳ نفر از كاركنان به روش تصادفي خوشه اي انتخاب شده و با پرسش نامه هاي محقق ساخته و فرسودگي شغلي گلدارد مورد بررسي قرار گرفتند. داده ها پس از جمع آوري با شاخص هاي آماري توصيفي شامل فراواني، ميانگين و انحراف معيار و روش هاي آماري استنباطي شامل مجذور كاي، همبستگي پيرسون و رگرسيون همزمان چند گانه به كمك نرم افزار SPSS 15 تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: متغيرهاي سن، سابقه كار و شيوه مديريت تاثير معني داري بر كاهش فرسودگي شغلي داشتند (p<0.01)همچنين، ميان فرسودگي شغلي با شيوه مديريت، قوانين اداري و امكانات رفاهي همبستگي معني داري وجود داشت.(p<0.01)
نتيجه گيري: هر چند عوامل فردي در فرسودگي شغلي با اهميت هستند، اما عوامل سازماني نيز نقش بسزايي در كاهش فرسودگي شغلي دارند. به عبارت ديگر بهبودي در شيوه مديريت و قوانين و همچنين افزايش امكانات رفاهي سبب كاهش فرسودگي شغلي مي شود.