مقاله عوامل فردي و سازماني موثر بر عدم کشف پرونده هاي قتل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۴۵۲ تا ۴۷۳ منتشر شده است.
نام: عوامل فردي و سازماني موثر بر عدم کشف پرونده هاي قتل
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحقيقات جنايي
مقاله کارآگاهان ويژه قتل
مقاله قتل
مقاله شهرستان ماهشهر
مقاله هدايت عملياتي
مقاله فناوري
مقاله تجزيه و تحليل اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادحسيني سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: هندياني عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي مرادي محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه به عوامل فردي و سازماني موثر بر عدم کشف پرونده هاي قتل مي تواند راهگشاي معماهاي پيچيده پليسي در کشف قتل باشد. بررسي اين عوامل در شهرستان ماهشهر در سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ به روش توصيفي – پيمايشي انجام شد و بر اساس نظرسنجي از جامعه آماري به تعداد ۶۰ نفر شامل خبرگان (کارآگاهان پي جويي قتل، دادستان، بازپرسان ويژه قتل، حقوقدانان و وکلاي دادگستري) و قاتلين ماهشهر در سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ با استفاده از ابزارهاي پرسشنامه و مصاحبه به مرحله اجرا در آمد. و از طرفي نيز کليه پرونده هاي قتل در محدوده زماني نيز مورد بررسي اسنادي قرار گرفته و موانع و مشکلات و نواقص تحقيق احصا گرديد. اين پژوهش به بررسي ميزان تاثير عدم هدايت عملياتي مناسب، ضعف تجزيه و تحليل اطلاعات مکتسبه در پرونده هاي قتل، عدم استفاده از فناوري هاي نوين، عدم توجه به زمان در پرونده هاي قتل بر عدم موفقيت کارآگاهان کشف قتل مي باشد. نتايج حاصل از مصاحبه ها و اسناد پرونده ها با روش تحليل محتوا و سوالات پرسشنامه و با آزمون هاي آماري (توصيفي و خي دو) ارزيابي شدند. نتايج نشان مي دهد که: عدم هدايت عملياتي مناسب، ضعف تجزيه و تحليل اطلاعات مکتسبه در پرونده هاي قتل، عدم استفاده از فناوري هاي نوين، عدم توجه به زمان و عدم مديريت زمان در پرونده هاي قتل از عوامل فردي و سازماني هستند که تاثير فوق العاده و معناداري بر عدم موفقيت کارآگاهان کشف قتل دارند. بر اين اساس و با توجه به بررسي نتايج حاصله از مصاحبه و آزمون هاي آماري انجام شده تمامي سوالات در عدم کشف پرونده هاي قتل موثر بوده اند.