مقاله عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي مديريت فرآيند و ارايه چهارچوبي براي ارزيابي آمادگي سازمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۳۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: عوامل كليدي موفقيت در پياده سازي مديريت فرآيند و ارايه چهارچوبي براي ارزيابي آمادگي سازمان
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت فرآيند
مقاله عوامل كليدي موفقيت
مقاله چارچوب ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: تدين سحر
جناب آقای / سرکار خانم: استادي بختيار
جناب آقای / سرکار خانم: اقدسي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مديريت فرآيند، رويكردي سيستماتيك و ساختار يافته است كه توسط شركت ها به منظور تحليل، بهبود و كنترل فرآيندها پذيرفته مي شود. اين مقاله بر شناسايي و آزمودن عوامل كليدي موفقيت كه در آمادگي و موفقيت پياده سازي مديريت فرآيند، موثر مي باشند، تمركز مي كند. بدين منظور، در ابتدا با مطالعه ادبيات و گزارش هاي مختلف از پياده سازي مديريت فرآيند در سازمان ها عوامل كليدي موفقيت تعريف و شناسايي شده، سپس ۱۳ عامل كليدي موفقيت ابتدايي و زيرعوامل آنها با مصاحبه با مجريان و كارشناسان مديريت فرآيند اصلاح و صحه گذاري گرديده است. بدين طريق، در اين مطالعه ۱۳ عامل كليدي موفقيت و ۶۴ زيرعامل، به علاوه درجه اهميت آنها در موفقيت اقدامات و پياده سازي مديريت فرآيند ارايه شده است. همچنين ميزان اهميت عوامل كليدي موفقيت و زيرعوامل آنها در پياده سازي مديريت فرآيند تعيين شده و در نهايت چارچوب خودارزيابي بر پايه عوامل كليدي موفقيت و زيرعوامل آنها جهت ارزيابي و سنجش آمادگي سازمان ها در پياده سازي مديريت فرآيند ارايه گرديده است.