سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
معصومه دوله – دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
فاطمه دوله – دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
آمنه میرزایی – کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:
احساس شهروندی جنبه ای مهم از شهروندی است که نقش به سزایی در تحکیم و تقویت بنیان های اجتماعی هر جامعه دارد. لذا هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی میزان شهروندی و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان منطقه ۱۲ می باشد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری دادهها پرسشنامه همراه با مصاحبه درنظر گرفته شده است. جامه آماری پژوهش طبق سرشماری سال ۱۳۹۲، ۳۶۵۰۰۰ نفر می باشد. از این جامعه، ۳۸۵ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب دند. و در مبانی نظری از نظریات هابز، ارسطو، ماکیاولی، مارشال و ترنر و آرای صاحب نظرانی چون پیران استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و مقایسه میانگین ها استفاده به عمل آمد. یافته های پژوهش نشان می دهد احساس شهروندی زنان جامعه آماری بیشتر از مردان می باشد. و میزان همبستگی بین شاخص های نظام شخصیتی چون رویکرد خردمندانه (۰/۲۹۳)، عام گرایی (۰/۴۶۵)، نگرش به مشارکت اجتماعی (۰/۲۶۸) و ملی گرایی (۰/۳۲۰) با احساس شهروندی معنادار است. از بین این عوامل، متغیر ملی گرایی بیشترین میزان همبستگی را با احساس شهروندی دارد. همچنین تفاوت احساس شهروندی در بین مجرد و متأهل معنادار نشد.