سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بابک رفعت – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی – شیلات دانشگاه آزاد اسلامی – وا
رعنا حسینی زادگان – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی – شیلات دانشگاه آزاد اسلامی – وا

چکیده:

امروزه استفاده از ماهی و سایر آبزیان در حیات انسان ها نقش بسزایی دارد . مصرف آبزیان نـه تنهـا مـواد غـذایی مـورد نیـ از روزانه بدن انسان را تأمین مینماید بلکه از بروز بسیاری از بیماریهای شایع و نیز انواع سرطانها جلـوگیری مـی کنـد . عـدم شناخت صحیح مصرفکنندگان از آبزیان هم در مرحله خرید و انتخاب و هم در مرحله طبخ و مصرف، دردسـترس نبـودن ماهی و در عینحال گران بودن ماهی باعث بی رغبتی به خرید و مصرف ایـن آب زی مـی شـود، بنـابراین بایـستی آبزیـان بـا قیمتی مناسب عرضه شوند که این خود سیاستگذاران را به فکر راههای کاهش قیمت تمام شده این محصول میانـ دازد . از آنجا که مصرفکنندگان همیشه به کیفیت، ایمنی و سلامتی فرآورده های شیلاتی توجه دارند، نوع عرضـه ی فـرآورده هـای شیلاتی به صورت های تازه، یخ زده، کنسرو و … برای ورود به بازار بسیار مهم است . علاوه بر موارد فـوق بایـد بـه طراحـی، رنگ و استفاده از نمادها در بس تهبندی محصولات، مکان و زمان فروش محصولات نیز توجه بسیار کرد چرا که این عوامـل مهمترین فاکتور ها بر توسعه بازار مصرف آبزیان به خصوص در بازار خارجی می باشد . همچنـین مـی تـوان در توسـعه بـازار مــصرف روشهــای دیگــری را نیــز بکــار گرفــت از جملــه : اطــلاعرســانی از طریــق رســانه هــای عمــومی جهــت تــرویج آبزیمصرفی، افزایش تن وع تولید، افزایش قدرت خرید مصرف کننده، افزایش بهداشت در توزیع و فـروش محـصولات، پرداختن به روشهای عملآوری و بستهبندی و نگهداری برای عرضه در طول سال .