سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
محمد ببرخانی قره قشلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، موسسه آموزش عالی امین فولاد شهراصفهان
فرشید صابری دهنو – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، موسسه آموزش عالی امین فولاد شهراصفهان

چکیده:
شهر و مسائل شهری همواره یکی از مباحث و موضوعات بین برنامه ریزان و م دیران شهری بوده است. در بین این مباحث بافت های تاریخی و بافت های فرسوده یکی از عمده ترین این مباحث می باشد. وجود بخش عمده ای از بافت های فرسوده در درون شهرها و آثار آن بر اقتصاد شهر، اهمیت توجه به برنامه ریزی بافت های فرسوده را روشن می سازد. همچنین به دلیل گذشت زمان و عدم تطابق این بخش از شهر با نیازهای امروزی نوسازی و بهسازی امری ضروری می نماید. در این بین برای دستیابی به نتایج موفق در این حوزه (نوسازی و بهسازی)، علاوه بر برنامه ریزی نهادها و سازمان های دولتی و خصوصی، استفاده از نظرات مردم و م شارکت آنها در پیشبرد این هدف اجتناب ناپذیر خواهد بود. لذا در این پژوهش به مطالعه عوامل مؤثر بر مشارکت مردمی در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت فرسوده قدیم (بافت تاریخی) ارومیه پرداخته می شود. در این راستا با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی (پرسشنامه) به جمع آوری اطلاعات از ۳۶۸ خانوار به عنوان جامعه آماری نمونه پرداخته و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. سپس با استفاده از آزمون –t تک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون به مطالعه روند نوسازی و بهسازی و رابطه بین سطح اقتصادی، عملکرد شهرداری و میزان درآمد با میزان مشارکت در بافت قدیم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتیجه بحث در مورد عوامل مؤثر در مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده قدیم نشان دهنده این است که اولاً متوسط روند نوسازی و بهسازی در بافت فرسوده محله قدیم ارومیه کمتر از میزان استاندارد بوده و اینکه روندنوسازی در این منطقه از دیدگاه شهروندان کمتر از حد متعارف و معمول می باشد، ثانیاً بین ویژگی های اقتصادی خانوارها و عملکرد شهرداری با میزان مشارکت مردمی در فرآیند احیای بافت فرسوده شهری رابطه معناداری وجود دارد و ویژگی های اقتصادی خانوارها و عملکرد شهرداری پیش بینی کننده میزان مشارکت مردمی در فرآیند احیای بافت فرسوده شهری است. ثالثاً بین میزان مشارکت مردمی در فرآیند احیای بافت فرسوده شهری و درآمد رابطه و همبستگی وجود ندارد.