سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گیتی میرمحمدصادقی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
جلیل مرشدیان – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مهدی باریکانی – پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

پلی بوتادین – ال در حضور آب اکسیژنه به عنوان شروع کننده و در حلالهای -۲ پروپانل و دی اکسان از طریق پلیمریزاسیون رادیکالی ۱ و -۳ بوتادین سنتز شد . در این تحقیق تأثیر نسبت شروع کننده به منومر ،درجه حرارت واکنش و مدت زمان واکنش سنتز درشرایط یکسان بر وزن مولکولی پلی ال مولکول Mn متوسط عددی پلی ال حاصل ه بررسی شد . مشخص شد که وزن مولکولی متوسط عددی پلی بوتادین – ال با نسبت مولی شروع کننده به منومر ) ) [Io]/[Mo] به ص ورت یک تابع نمایی تغییر می کند و وزن مولکولی متوسط وزنی آن با افزایش ] [Io]/[Mo ک اهش می یابد . نحوه تغییرات Mn و Mw با این نسبت با یکدیگر م تفاوت می باشد . همچنین مشخص شد وزن مولکولی متوسط عددی باافزایش درجه حرارت واکنش پلیمریزاسیون کاهش می یابدو افزایش مدت زمان واکنش موجب افزایش شاخص پراکندگی وزن مولکولی می شود