سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
محمد معتمدی – دکترای جغرافیای طبیعی
رضا سلیمانگلی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
موسی پسرکلو – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ابوالفضل پسرکلو – کارشناس جغرافیا

چکیده:
هدف از این پژوهش ارزیابی و تحلیل عوامل مؤثر در شکل گیری و استقرار فضایی سکونت گاههای روستایی و تحولات جمعیت آن تحت تأثیر طبیعی و انسانی است. روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی – تحلیلی و تاریخی است و در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه و میدانی استفاده شده است. در ادامه با استفاده از نرم افرار GIS تجزیه و تحلیل و تلفیق لایه های اطلاعاتی صورت گرفته است. محدوده مورد مطالعه در این پژوهش دهستان چهل چای در بخش مرکزی شهرستان مینودشت در استان گلستان می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در استقرار و گسترش سکونت گاههای روستایی دهستان چهل چای، عوامل طبیعی مانند نوع خاک فمنابع آب، توپوگرافی و همچنین عوامل اقتصادی- اجتماعی و عوامل سیاسی- تاریخی مانند مهاجرت اقوام سیستانی – بلوچ در قالب کارگران زراعی که در نهایت منجر به تشکی روستا شد، تأثیر بسزایی داشته است.