سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رحیم میرزایی ملااحمد – استادیار آموزشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.
علی محمد عمویی – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.

چکیده:

علایق و انگیزه های داوطلبان ورود به آموزش عالی به یکباره و ناگهانی ظاهرنمی شود. بلکه ریشه در عواملی چند دارد. عواملی چون خصوصیات و پیشینه خانوادگی، استعداد تحصیلی فرد و بطور کلی طبقه اجتماعی و اقتصادی نقش بسزایی در دسترسی به آموزش عالی دارند. هدف کلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته داوطلبان رشته های منابع طبیعی دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی و توصیفی – همبستگی می باشد. در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر جهت مرور ادبیات از مطالعه کتابخانه ای و کاوش اینترنتی استفاده شده است و ابزار اصلی برای گردآوری اطلاعات و دستیابی به سئوالات تحقیق و آزمون فرضیات، پرسشنامه می باشد. تعداد نمونه با
استفاده از فرمول کوکران و پس از آزمون اولیه به دست آمد. از بین کل دانشجویان رشته های منابع طبیعی مراکز آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی (تبریز، اردبیل، مشهد، زاهدان، زنجان، سمنان، شیراز، کرج و یزد) از ۵۰۰ پرسشنامه ارسالی، ۴۰۱ پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد. نمونه گیری به روش تصادفی در داخل مراکز انجام شد هم چنین ۳۴ نفر مدیر آموزش، مدیر گروه و مدرس تمام وقت رشته های منابع طبیعی پرسشنامه ها را تکمیل نمودند. با استفاده از نرم افزار آماری SPSS، پارامتر مرکزی میانه و آزمون کروسکال و الیس برای تجزیه تحلیل استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیران آموزش مراکز، مدیران گروه و مدرسان دلایل انتخاب رشته های منابع طبیعی را در دانشجویان شاغل بهبود و ارتقای شرایط شغلی و برای دانشجویان آزاد کسب مدرک و طبقه اجتماعی بالاتر بیان نموده اند. در صورتی که دانشجویان شاغل افزایش دانش و علاقه به طبیعت و یادگیری دروس عملی را در اولویت اول برگزیده اند. دانشجویان آزاد نیز علاقه به ادامه تحصیل و طبیعت و آموزش همزمان علمی و کاربردی برایشان اهمیت بیشتری داشته است.