سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
الهام قربانی – کارشناس ارشد حسابداری ،دانشکده حسابداری و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
حسین ایزدی – استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، پست الکترونیک
صابر جلیلی – استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، پست الکترونیک

چکیده:
یکی از پیامدهای اقتصادی که مدیران باید در تعیین خط مشی های مالیاتی شرکت در نظر بگیرند، تاثیر آن بر روی ریسکشرکت است. این دیدگاه منجر به این نتیجه گیری می شود که مدیران باید یک نقطه میانی از مزیت جریان های نقدی افزایشیافته از پرداخت های مالیاتی کاهش یافته را در مقابل قیمت ریسک افزایش یافته شرکت در نظر بگیرند. از جمله عوامل وسیاست های مالیاتی مورد توجه شرکت ها اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی می باشد . با وجود ارتباط بین دو مفهوم ریسکمالیاتی و اجتناب مالیاتی، باید عنوان نمود هر کدام جنبه های مختلفی از خط مشی های مالیاتی یک شرکت را اندازه گیری وبررسی می کنند. اجتناب مالیاتی به طور کلی استفاده قانونی از مفرهای مالیاتی به منظور کمینه کردن فشارهای مالیاتی است،ریسک مالیاتی بر یکنواختی پیامدهای اجتناب مالیاتی شرکت درطول زمان، بجای حداقل سازی بدهی مالیاتی شرکت در یکدوره معین متمرکز است. باید توجه داشت که برنامه ریزی موثر مالیاتی یک تراز استراتژیک بین حداقل سازی مالیات و افزایشارزش شرکت است. از این رو هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه بین عوامل مالیاتی موثر بر ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ در بورس اوراق بهادار تهران بوده است . در ابتدا متغیرهای پژوهش موردشناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین، برای محاسبه متغیرهای پژوهش، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار Eviews به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفتند. بنابراین ۶۱ شرکت فعال بورسی به عنوان شرکتهای انتخابی در نظر گرفته شد. و نتایج آزمون های انتخاب نوع داده های ترکیبی نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و ریسک مالیاتی با ریسک شرکت رابطه معناداری وجود دارد همچنین بین ریسک مالیاتی و ریسک شرکت با وجود مالکان نهادی رابطه معنی داری وجود دارد اما بین اجتناب مالیاتی و ریسک شرکت با وجود مالکان نهادی رابطه معنی داری وجود ندارد.