مقاله عوامل مرتبط با استفاده از گوشي حفاظتي در كارگران كارخانجات ريسندگي بافندگي شهر يزد بر اساس تئوري انگيزش محافظت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در سلامت كار ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با استفاده از گوشي حفاظتي در كارگران كارخانجات ريسندگي بافندگي شهر يزد بر اساس تئوري انگيزش محافظت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوشي حفاظتي
مقاله تئوري انگيزش محافظت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مروتي شريف ‌آباد محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: جوزي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداري فيروزآبادي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: افت شنوايي ناشي از تماس با صداي مضر يكي از مهمترين بيماريهاي شغلي است. درصد كارگراني كه در حضور صداي مضر از گوشي استفاده مي كنندخيلي پايين است. مطالعه حاضر با هدف تعيين عوامل مرتبط با استفاده از گوشي حفاظتي در كارگران كارخانجات ريسندگي بافندگي شهر يزد بر اساس تئوري انگيزش محافظت انجام شد.
روش بررسي: در اين پژوهش تحليلي مقطعي‏،۲۸۰ نفر از كارگران كارخانجات ريسندگي بافندگي شهر يزد كه در معرض صداي بالاي ۸۵ دسي بل قرار داشتند و به روش خوشه اي از بين ۳ كارخانه انتخاب شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات به وسيله پرسشنامه اي كه بر اساس تئوري انگيزش محافظت طراحي شده بود، به روش مصاحبه اختصاصي با كارگر جمع آوري ومورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ۵/۴۲درصد از افراد مورد مطالعه هميشه از گوشي استفاده مي كردند و ۷/۲۰درصد نيز اصلا استفاده نمي كردند. بين سن افراد وميانگين نمره سازه هاي، شدت درك شده، حساسيت درك شده، كارآمدي پاسخ درك شده، و انگيزش محافظت، همچنين بين سابقه كار افراد و ميانگين نمره سازه هاي شدت درك شده ،كارآمدي پاسخ درك شده و حساسيت درك شده و نيز بين تحصيلات و ميانگين نمره كارآمدي پاسخ درك شده، همچنين بين انگيزش محافظت وميانگين نمره سازه هاي، حساسيت درك شده، خودكارآمدي درك شده كارآمدي پاسخ درك شده، هزينه هاي درك شده و رفتار همبستگي معني داري وجود داشت.
نتيجه گيري: با توجه به همبستگي بيشتر سازه ها تئوري، با انگيزش محافظت افراد در خصوص استفاده از گوشي، طراحي برنامه هاي آموزشي در چهارچوب اين تئوري جهت افزايش انگيزش كارگران براي استفاده از گوشي حفاظتي مورد تاكيد است.