مقاله عوامل مرتبط با توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه: مطالعه موردي دانشگاه تربيت معلم تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آموزش عالي ايران از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با توانمندسازي اعضاي هيات علمي دانشگاه: مطالعه موردي دانشگاه تربيت معلم تهران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندسازي
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله دانشگاه تربيت معلم
مقاله غني سازي شغل
مقاله الگوبرداري
مقاله مديريت مشارکتي و پاداش مبتني بر عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري سريه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توانمندسازي سرمايه هاي انساني در محيط هاي علمي – آموزشي در دهه هاي اخير مورد توجه تعداد زيادي از صاحب نظران، علاقه مندان به تحقيق و كارگزاران موسسات آموزش عالي قرارگرفته است. هدف مقاله بررسي ميزان توانمندي و عوامل مرتبط با توانمندسازي اعضاي هيات علمي مي باشد. آزمودني ها ۱۷۵ نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه تربيت معلم مي باشند که با روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شده اند. براي تحليل داده ها از روش هاي عاملي، آزمون فريدمن، همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شده است. نتايج حاکي از اين است که اعضاي هيات علمي در بعد معني دار بودن شغل نسبت به ديگر ابعاد توانمندسازي (خوداثربخشي، خودمختاري، موثربودن و اعتماد) توانمندتر هستند و در بعد اعتماد در پايين تر حد توانمندي قرار دارند. متغير هاي الگوبرداري و پاداش مبتني برعملكرد با توانمندسازي اعضاي هيات علمي رابطه اي ندارند، اما دو عامل غني سازي شغل و مديريت مشاركتي با توانمندسازي آنان ارتباط دارد. از بين متغير هاي مرتبط، متغير هاي مديريت مشاركتي و غني سازي شغل، پيش بيني كننده هاي بهتري براي متغير ملاك توانمندسازي هستند. به طور كلي، متغير غني سازي شغل ۰٫۵۳۸ درصد از سهم واريانس توانمندسازي را تبيين مي كند و با اضافه شدن متغير مديريت مشاركتي مقدار واريانس تبيين شده ۰٫۵۵۲ درصد مي رسد.