مقاله عوامل مرتبط با كيفيت اخذ رضايت آگاهانه در بيماران بستري تحت عمل جراحي، يك مطالعه تحقيقي در بيمارستان هاي شهر كاشان در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با كيفيت اخذ رضايت آگاهانه در بيماران بستري تحت عمل جراحي، يك مطالعه تحقيقي در بيمارستان هاي شهر كاشان در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايت آگاهانه
مقاله كيفيت
مقاله جراحي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ طاهري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فرزندي پور مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رضايت آگاهانه پايه و اساس اخلاق پزشكي است. اين پژوهش با هدف تعيين عوامل مرتبط با كيفيت اخذ رضايت آگاهانه در بيماران تحت عمل جراحي در بيمارستان هاي آموزشي كاشان انجام گرديد.
روش كـار: در اين پژوهش مقطعي ۳۰۰ بيمار (رضايت دهنده) بخش جراحي بيمارستان هاي آموزشي كاشان در سال ۱۳۸۶ به صورت تصادفي ساده با توجه به برنامه زماني پذيرش وارد مطالعه شدند. داده ها از طريق مصاحبه با بيماران بعد از پذيرش و قبل از جراحي با استقاده از پرسشنامه، جمع آوري و با آمار توصيفي و تحليلي، تحليل شد.
يافته ها: وضعيت ارايه اطلاعات، قابل درك بودن فرم رضايت نامه، داوطلبانه بودن و رابطه پزشك با بيمار به ترتيب در حد متوسط، ضعيف، ضعيف و عالي بود. در محور ارايه اطلاعات، ضعيف ترين وضعيت مربوط به بيمارستان عمومي و جراحي هاي عمومي بود (p<0.001) كساني كه از بروشور استفاده كرده بودند فرم را بيشتر درك مي نمودند. ۷/۸۸% اظهار كردند كه پزشك يا جراح مي بايست عوارض شديد (حتي مرگ) را توضيح دهد. ۷/۵۶% از كساني كه معتقد به بيان عوارض بودند، عنوان نمودند كه عوارض به آنها گفته نشده است. همچنين ارايه اطلاعات بيشتر با كاهش نگراني همراه بود (p<0.05).
نتيجه گيري: وضعيت اخذ رضايت نامه مناسب نيست و بيماران مايل به دريافت اطلاعات بيشتر (حتي عوارض شديد) هستند. معرفي ساير منابع اطلاعاتي (از جمله ارايه بروشور) بر سه محور داوطلبانه دانستن اخذ رضايت نامه، درك فرم رضايت نامه و ارتباط بين بيمار و پزشك تاثير مثبتي دارد و مي تواند به عنوان يك راه كار مناسب مد نظر قرار گيرد. نهايتا به نظر مي رسد ارايه اطلاعات كامل و متعادل ضمن اين كه موجب افزايش آگاهي بيماران مي شود، تاثير سوء بر نگراني بيمار نمي گذارد.