مقاله عوامل مرتبط با كيفيت زندگي پس از يائسگي در زنان شهر يزد در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد از صفحه ۵۵۲ تا ۵۵۸ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با كيفيت زندگي پس از يائسگي در زنان شهر يزد در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي
مقاله يائسگي
مقاله زنان
مقاله وازوموتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح زاده حسين
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني تفتي عارفه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني تفتي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني فاطمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني حكيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اغلب زنان تغييرات چشمگيري را در دوران يائسگي و پس از آن تجربه مي کنند و هدف از اين مطالعه برآورد کيفيت زندگي و تعيين عوامل مرتبط با آن در زنان شهر يزد پس از يائسگي مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي با استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي بر روي ۳۰۰ زن يائسه در شهر يزد در سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. ابزار جمع آوري داده ها در اين مطالعه پرسشنامهQOL  مختص کيفيت زندگي زنان يائسه بوده و داده ها به روش مصاحبه جمع آوري گرديد. براي بررسي روايي و پايائي پرسشنامه از روش روايي محتوا و آلفاي کرونباخ استفاده گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS 15 و با استفاده از آمار توصيفي و آزمونهاي آماري من ويتني و کروسکال واليس انجام گرديد.
نتايج: بر اساس نتايج به دست آمده ميانگين سن شروع يائسگي ۴۷٫۳±۴٫۷ سال بوده است. ميانگين نمره کيفيت زندگي در بعد وازومتور برابر ۱۲٫۳۴±۴٫۷، در حيطه رواني برابر ۱۸٫۱۵±۸٫۸۹، در حيطه جسمي ۴۱٫۰۹±۱۶٫۳۷، در حيطه جنسي ۱۰٫۹۷±۶٫۲۵ بوده است. ارتباط معناداري بين نمره حيطه هاي رواني – اجتماعي، جسمي و جنسي با سطح تحصيلات، شغل، وضعيت اقتصادي و بهداشتي افراد وجود داشت ((P<0.05 با توجه به نتايج ضريب همبستگي اسپيرمن، بين متغيرهاي نمره حيطه جسمي، حيطه رواني – اجتماعي، حيطه جنسي با تعداد بارداري و سن ارتباط معناداري وجود داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: يائسگي باعث کاهش کيفيت زندگي مي شود و آموزش و مداخله هاي موثر پس از يائسگي باعث بهبود کيفيت زندگي در زنان يائسه خواهد گرديد.