مقاله عوامل مرتبط با نگرش دانشجويان دانشکده مديريت دانشگاه علوم پزشکي شيراز در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۳۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با نگرش دانشجويان دانشکده مديريت دانشگاه علوم پزشکي شيراز در استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله تجارب
مقاله فناوري اطلاعات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موغلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: صيف محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: نيروي انساني، مخاطب اصلي فناوري اطلاعات است و چنانچه نگرش مثبتي نسبت به فناوري نداشته باشد، نمي توان به نتايج مطلوب دست يافت. هدف اصلي در اين مطالعه بررسي عوامل مرتبط با نگرش به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در بين دانشجويان دانشکده مديريت دانشگاه علوم پزشکي شيراز مي باشد.
روش کار: مطالعه همبستگي حاضر، در دانشجويان علوم پزشکي شيراز انجام شد. ابزارهاي جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه هاي استاندارد بود که با روش آماري تحليل مسير و نرم افزار ليزرل تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: متغيرهاي خودکارآمدي رايانه (۰٫۲۳)، ادراک از سهولت استفاده از فناوري (۰٫۳۷) و درک از مفيد بودن فناوري (۰٫۲۸) اثر مستقيم و معني داري با نگرش استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد، ضمن اينکه متغيرهاي تجارب رايانه (۰٫۱۴)، خودکارآمدي رايانه (۰٫۲۰) و ادراک از سهولت استفاده از فناوري (۰٫۱۸) اثر مستقيم و معني داري با درک از مفيد بودن فناوري دارد، به علاوه مشاهده گرديد که متغيرهاي تجارب رايانه (۰٫۲۷) و خودکارآمدي رايانه (۰٫۱۸) اثر مستقيم و معني داري با ادراک از سهولت استفاده از فناوري دارد و در نهايت متغير تجارب رايانه (۰٫۲۹) اثر مستقيم و معني داري با خودکارآمدي رايانه دارد.
نتيجه گيري: از بين متغيرهاي پژوهش، ادراک از سهولت استفاده از فناوري نسبت به ساير متغيرها، بيشترين تاثير را بر نگرش استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد و همچنين مدل داده ها برازش مناسب و قابل قبولي نشان داد.