مقاله عوامل مرتبط با پذيرش “آموزش الکترونيک” توسط دانشجويان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با پذيرش “آموزش الکترونيک” توسط دانشجويان پرستاري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل پذيرش تکنولوژي
مقاله دانشجويان پرستاري
مقاله يادگيري الکترونيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: يغمايي فريده
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: وفادار زهره
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: همزمان با تغييرات سريع فنون و مهارت ها و ظهور پديده هاي نوين در فناوري اطلاعات، وجود شبکه هاي ارتباطي بسيار گسترده از جمله اينترنت و ابزارها و امکانات آموزشي پيشرفته، روش هاي آموزشي متحول شده اند و اين امکان فراهم آمده که طيف وسيعي از جويندگان علم و دانش در نقاط مختلف جهان و از فاصله هاي دور تحت پوشش شبکه آموزشي از راه دور درآيند و با روش هايي متفاوت از روش هاي سنتي و معمول، آموزش ببينند. در آموزش از راه دور، امکان يادگيري مادام العمر بدون محدوديت مکاني و زماني براي هر فرد وجود دارد. اين مطالعه با هدف بررسي عوامل موثر در پذيرش “آموزش الکترونيک” توسط دانشجويان روي دانشجويان رشته پرستاري به انجام رسيد.
روش ها: اين پژوهش مطالعه توصيفي، همبستگي است. جامعه پژوهش، دانشجويان پرستاري بودند که براساس روش نمونه گيري آسان، ۳۳ نفر از آنها به عنوان نمونه وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه سه بخشي بود که پرسش هاي آن براساس سازه ها و عوامل تشکيل دهنده “مدل پذيرش فناوري” تنظيم شد. روايي پرسش نامه با روش اعتبار محتوي و پايايي آن با روش آلفاي کرونباخ تعيين شد.
يافته ها: ميزان درک از سهولت، همچنين درک از مفيد بودن يادگيري الکترونيکي در سطح خوب بود. در حدود نيمي از افراد پژوهش نگرش و تمايل به يادگيري به شيوه الکترونيکي را متوسط بيان نمودند.
نتيجه گيري: دو عامل درک از سهولت استفاده و درک از مفيد بودن با پذيرش يادگيري به شيوه الکترونيکي همبستگي دارند.