مقاله عوامل مرتبط با پراکنش اراضي زراعي: مطالعه موردي شهرستان خميني شهر استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۶۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با پراکنش اراضي زراعي: مطالعه موردي شهرستان خميني شهر استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پراکنش زمين
مقاله اراضي زراعي
مقاله يكپارچه سازي زمين
مقاله خميني شهر (استان اصفهان)
مقاله مطالعه موردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تيموري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روستا كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: حاضري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش ميداني حاضر به بررسي عوامل موثر بر پراکنش اراضي زراعي شهرستان خميني شهر اصفهان مي پردازد. براي اين منظور، عوامل موثر بر پراکنش اراضي در چهار گروه اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، زراعي، و كالبدي طبقه بندي و رابطه هر كدام با پراکنش اراضي بررسي شد. جامعه آماري شامل کشاورزان شهرستان خميني شهر اصفهان است كه از آن ميان، با استفاده از رابطه کوکران، ۱۱۵ کشاورز به عنوان نمونه آماري تعيين شدند. گردآوري اطلاعات مورد نياز با استفاده از روش نمونه گيري کاملا تصادفي و از طريق پرسشنامه انجام پذيرفت. نتايج به دست آمده از تحليل همبستگي نشان مي دهد که رابطه ميزان پراکنش اراضي با متغيرهاي سن، سابقه کشاورزي، مساحت اراضي، سطح زيرکشت، تعداد محصولات مورد کشت، نوع نظام بهره برداري، و متوسط هزينه توليد مثبت و معني دار و با متغيرهاي متوسط درآمد هر هکتار، فاصله زمين تا منبع آب، و فاصله زمين تا روستا منفي و معني دار است. همچنين، ميان سطح سواد و جمعيت خانوار كشاورزان شهرستان خميني شهر و پراکنش اراضي، رابطه معني دار مشاهده نشد.