مقاله عوامل مرتبط با گزارش خطاهاي پرستاري در ايران: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۹۰ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: عوامل مرتبط با گزارش خطاهاي پرستاري در ايران: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خطاهاي پرستاري
مقاله ايمني بيمار
مقاله موانع گزارش خطا
مقاله انگيزاننده هاي گزارش خطا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت نصرآبادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گزارش خطاهاي حرفه اي براي ارتقاي امنيت بيمار نه تنها در بيمارستان که در مراکز سرپايي مراقبت نيز امري اساسي و يک فعاليت ضروري محسوب مي گردد. متاسفانه، پرستاران نيز مانند بسياري از پرسنل تيم پزشکي بيش تر اشتباهات و خطاهاي کاري خود را گزارش نمي کنند. هدف مطالعه حاضر تبيين عوامل مرتبط با گزارش خطاهاي پرستاري از طريق کشف تجربيات پرستاران باليني و مديران پرستاري در خصوص اين موضوع بود.
اين پژوهش مطالعه اي کيفي است که با مشارکت ۱۱۵ پرستار شاغل در بيمارستان ها و درمانگاه هاي تخصصي دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران و شيراز انجام پذيرفته است. اطلاعات به کمک بحث گروهي نيمه سازمان يافته در ۱۷ جلسه جمع آوري و سپس بر اساس رويکرد تحليل محتواي قراردادي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. طبقات اصلي پديدار شده در اين مطالعه عبارت بودند از: الف) نگرش کلي پرستاران نسبت به خطاهاي كاري، ب) موانع گزارش خطاهاي پرستاري و ج) انگيزاننده هاي گزارش خطا.
گزارش خطاها، اطلاعات فوق العاده گران بهايي را براي پيشگيري از بروز خطا هاي بعدي و ارتقاء ايمني بيماران فراهم مي نمايد. در مجموع، با توجه به موانع و انگيزاننده هاي گزارش خطاهاي پرستاري لازم است که قوانين و مقرراتي در اين زمينه وضع شود و در آن قوانين نحوه گزارش دهي خطا و عناصر تشکيل دهنده آن از جمله خود خطا به طور واضح تعريف و تعيين گردند.