تجارب جهانی در ارتباط با بکارگیری عوامل فوق در زیباسازی فضاها و المان های شهری در راستای جذب جمعیت و توسعه گردشگری شهری :

پوتراجایا

پوتراجایا شهری جدید بر اساس الگوی پایدار با محیط زیست و و در راستای هویت بخشی به شهر در کشور مالزی و در ۲۵ کیلومتری کواللامپور احداث شده است. پوتراجایا مرکز اداری جدید دولت فدرال مالزی است که در جنوب پایتخت کنونی کوالالامپور قرار گرفته است. پوتراجایا مساحت۴۶ کیلومتر مربع را دارا می باشد.

 علت نامگذاری

نام پوتراجایا پس از اولین نخست وزیر مالزی و از روی نام او بر این شهر گذاشته شد.در زبان مالایی، واژه »پوترا« که از سانسکریت ریشه گرفته ، به معنی پادشاه و »جایا« به معنی عالیمقام یا پیروزمند است

معماری پوتراجایا

پوتراجایا شهری کاملا برنامهریزی شده است. معماری این شهر برگرفته از معماری اسلامی، عربی و مالایی و یادآور موزهای عظیم از آثار معماری است. ایده طراحی پوتراجایا طرحی آمیخته از فرهنگ بومی، تکنولوژی و طبیعت است. معماری پوتراجایا تا حد زیادی به سبک عربی مدرن نزدیک است.در پوتراجایا توسعه بیرویه حاشیه شهر وجود ندارد. پوتراجایا به عنوان یک نمونه مدرن توسعه معماری در مالزی ، است که تلاش برای ایجاد هویت خود را دارد. استفاده از الگوهای روستایی و دوران گذشته به دنبال نزدیکی به محیط پیرامون طبیعی و توجه به تاریخ و فرهنگ در معماری شهر نمایان است.

مساجد پوترا، داتاران پوترا و سری پاندا با معماری تحسین برانگیز مالزیایی اسلامی نمونه هایی بی نظیر از آنها است.

پوتراجایا برمبنای ۳ ایدئولوژی ذیل ساخته شده است :

برنامه ریزان پوتراجایا برای هویت بخشی به شهر در تمام تسهیلات و امکانات رفاهی به تحقق تعامل افراد و زندگی اجتماعی توجه کرده اند. به طور مثال ترکیب گسترده ای از انواع توسعه مسکونی برای شهر اعم آپارتمان و مسکن مناسب برای گروه درآمد پایین تر و اقشار مختلف موجب گشته تا مردم در سن های مختلف ، نژادها و درآمد بتوانند در آنجا زندگی کنند پوتراجایا تقویت پیوندهای شخصی و مدنی را در برنامه ریزی شهر مورد توجه قرار داده است..