سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
رضا منصوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام گروه مهندسی معماری
حامد مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام گروه مهندسی معماری
محمدصابر مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه گروه مهندسی عمران

چکیده:
امنیت جایگاه ویژه ای درارامش وافزایش کیفیت زندگی شهری دارد امنیت ازنظرلغوی به معنای راحت اسوده و بدون هراس بودن می باشد و مفهوم آن به دفاع یاحفاظت ازخودخانواده دوستان و اموال بازمی باشد که خود نشان دهنده ضرورت بحث است امنیت ازنیازهای اساسی انسان است که نحوه پاسخگویی به آن تاثیر مستقیم درارضای نیازهای دیگر او دارد مقوله امنیت درمجتمع های مسکونی به دلیل تعدادزیاد ساکنین آن ازاهمیت زیادی برخوردار است و درنهایت به امنیت شهرمنجر میشود ازطرف دیگر مقوله امنیت پیش نیازاساسی هرگونه پیشرفت علمی اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی درجامعه است باتوجه به رشدجمعیت و افزایش نیاز به مجموعه های مسکونی درشهرها روشن کردن الگوها و خط مشی هایی برا ی نیل به اهداف برنامه ریزی شده ضروری به نظر می رسد که دراین بین ایجادحس امنیت به عنوان یکی ازعوامل انسانی محیطی نقش مهمی را دررضایتمندی و اسایش افراد درزندگیشان ایفا خواهد نمود درمجموع میتوان گفت ساکنین مجموعه های مسکونی موردمطالعه فضای بازمحل زندگی خود را پاسخگوی نیازها و ارزشهای موردنظر خودنمی دانند طراحی فضاهای بازمجموعه های مسکونی بافراهم اوردن بسترشکل گیری زندگی اجتماعی به شکل معناداری کیفیت و مطلوبیت محیط زندگی را تحت تاثیر قرارمیدهد