مقدمه

عوامل زیادی در موفقیت انجام یک کار پژوهشی و ارائه آن موثر هستند که برخی از آنها عبارتند از: پژوهشگران و انگیزه ی آنها از انجام کار پژوهشی، موضوع پژوهش مناسب و اهمیت آن، مجموع تجهیزات و امکانات مختلف سختافزاری و نرم افزاری و منابع مورد نیاز برای انجام کار پژوهشی، انتخاب متدولوژی تحقیق مناسب و استفاده ی درست از استدلالهای علمی در بیان نتایج و رعایت دقیق نکات زبانی، ساختاری، محتوایی در ارائه مطالب، رعایت نکات اخلاقی و قوانین و مقررات مربوطه، انتخاب نشریات یا کنفرانسیهای معتبر علمی برای ارسال مطالب نوشته شده، داوری و چاپ کارهای پژوهشی انجام شده و نهایتا داشتن یک مدیریت منسجم و هماهنگ در کل روند کار از مرحله انجام کار پژوهشی تا ارائه آن. در فصول گذشته، برخی از این عوامل کم و بیش مورد بحث قرار گرفتند، در این قسمت  نیز برخی دیگر از این عوامل مورد بحث قرار می گیرند.

پژوهشگر و ارائه کننده

نیروی انسانی متخصصی و متعهد، مهمترین و اساسیترین نقش را در انجام یک موضوع پژوهشی و ارائه مناسب آن دارد؛ چراکه این پژوهشگر است که باید با دانش و تخصصی که دارد و مجموعه امکاناتی که در اختیار دارد چالش های پژوهشی موردنظر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و روابط حاکم بین پدیده ها را کشف کند و این حاصل نمی شود مگر این که او آمادگی مناسب روحی و جسمی داشته باشد و به موضوع پژوهش و موضوعات مرتبط تسلط کامل داشته باشد. بعلاوه در انجام کار خود باید انگیزه و هدف درست داشته باشد. این انگیزه میتواند اهدافی گوناگون داشته باشد، مثلا نشر و گسترش دانش و تکنولوژی برای جوامع بشری در جهت بهتر زیستن و بهتر اندیشیدن و پیدا کردن درک واقعی تر از جهان هستی یا نیاز به کسب دانش بیشتر، رفع نیازهای مادی و غیره. پژوهشگران باید شناخت کامل از شرایط زمان و مکان، امکانات و تجهیزات داشته باشند و در کار خود باید خلاق، امین و دقیق باشند. پژوهشگران با صبر، حوصله، کنجکاوی، پشتکار و پیگیری مداوم، داشتن قدرت تجزیه و تحلیل و استنباط درست و داشتن روحیه فروتنی و انتقادپذیری و بسیاری از ویژگیهای دیگر می توانند کارهای پژوهشی مناسب در جهت کمک به انسانیت و جامعه انسانی انجام دهند.