مقاله عوامل موثر براشتغال زنان همراه با ورود فناوري هاي نوين به عرصه اقتصاد روستايي: مطالعه موردي كمباين داران استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۱۰۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر براشتغال زنان همراه با ورود فناوري هاي نوين به عرصه اقتصاد روستايي: مطالعه موردي كمباين داران استان فارس
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري
مقاله اقتصاد روستايي
مقاله اشتغال زنان
مقاله كمباين داران
مقاله فارس (استان)
مقاله مطالعه موردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نامدار محبوبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان اشتغال تحت تاثيرعوامل مختلفي همچون كاربرد فناوري هاي نوين قرار دارد. كاربرد اين فناوري ها در عرصه هاي روستايي، علي رغم پيامدهاي مثبتي كه در بهبود شرايط زيست روستاها داشته است، سبب كاهش نقش فعال زنان در عرصه توليد شده است كه اين امر پيامدهايي منفي براي اقتصاد روستايي به همراه دارد مقاله حاضر از نوع تحقيقات توصيفي -پيمايشي است، كه درآن از دو شيوه مطالعه اسنادي و ميداني استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق ۹۲۸ خانوار است كه از بين آنها ۱۰۱ خانوار به شيوه نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه عواملي چون وضعيت اشتغال، ميزان درآمد خانوار، تعداد فرزندان، سطح سواد زنان و نبود فرصت هاي اشتغال در روستا بيشترين تاثير را روي اشتغال زنان بر جاي گذاشته اند.