سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

جلیل ایران محبوب – مدیر پروژه بین المللی جمعیت و توسعه دانشگاه شیراز
ساحل طاهریان فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد پروژه صندوق جمعیت سازمان ملل

چکیده:

انتخاب شغل فرایند مهمی در زندگی است که برهمۀ جنبه های زندگی فرد تأثیر می گذارد و در عین حال، برخاسته از انتظارات شغلی فرد است که متأثر از عوامل متعدد اجتماعی و اقتصادی است تحقیق مذکور درصدد بررسی آرزوهای شغلی نوجوانان دختر در شهر شیراز و عوامل موثر بر آن بوده است روش تحقیق پیمایشی بوده و اطلاعات از یک نمونه توسط پرسشنامه ای که در بین چند دبیرستان دخترانه در شهر شیراز توزیع گردید جمع آوری شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ۵/۳ درصد پاسخگویان علاقمند داشتن شغل در آینده نبوده اند. بیشترین علاقه دانش آموزان به مشاغلی چون پزشکی (۲۳درصد)، مهندسی (۲۰درصد) و وکالت (۵/۱۱ درصد) بوده است. همچنین بین پایگاه اجتماعی پاسخگویان و اعتقاد به اینکه تحصیلات دانشگاهی فرد را به مشاغل بهتر هدایت می کند ارتباط معنی داری وجود دارد افراد متعلق به پایگاه اجتماعی پایین و متوسط بیش از افراد متعلق به پایگاه اجتماعی بالا اعتقاد داشته اند که تحصیلات دانشگاهی فرد را به مشاغل بهتر هدایت می کند. از بین عوامل تأثیر گذار بر آرزوهای شغلی نوجوانان، رسانه های گروهی(۲۶درصد) ، آشنایان و فامیل (۲۵درصد) و همچنین مطالعه و تحقیق (۲۴درصد) بیشترین تأثیر را در آگاهی نوجوانان نسبت به شغل مورد علاقه داشته اند. علی رغم تصور، پدران نسبت به مادران در آشنایی با شغل مورد علاقه پاسخگویان تأثیر بیشتری داشته اند. بین مشاغل مورد انتظار پاسخگویان و شغل پدر، شغل مادر، طبقه اجتماعی ، رشته تحصیلی ، و همچنین منطقه آموزشی رابطه معنی داری وجود داشته است. همچنین بین مشاغل مورد انتظار پاسخگویان و تحصیلات مادر، تحصیلات پدر، اعتقادات مذهبی و معدل رابطه معنی داری وجود نداشته است.