مقاله عوامل موثر بر ارتقاي کيفيت آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۶۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر ارتقاي کيفيت آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتقاي کيفيت
مقاله آموزش ضمن خدمت
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فروغي ابري احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پور عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي عوامل موثر بر ارتقاي کيفيت آموزش ضمن خدمت کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان از ديدگاه مديران و کارکنان بوده است. ۷ عامل: طرح درس، نحوه آموزش، ارزشيابي علمي و مستمر، روابط بين فردي، مطابقت دوره هاي آموزشي با نيازهاي فراگيران، تدابير لازم تشويق و ترغيب فراگيران و نظارت مورد بررسي قرار گرفته است. روش انجام اين پژوهش، توصيفي از نوع پيمايشي و جامعه آماري آن شامل کليه مديران و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان در سال ۱۳۸۶ به تعداد ۲۸۳ نفر بوده که اين افراد در دوره هاي ضمن خدمت شرکت کرده اند. با در نظر گرفتن حجم جامعه، تعداد ۱۵۰ نفر از اين افراد با روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوري داده ها يک پرسشنامه ۷۴ سوالي است که بدنه اصلي آن از پرسشنامه بررسي کيفيت تدريس (سراج، ۲۰۰۳ به نقل از شعباني ورکي و حسين قلي زاده، ۱۳۸۵) گرفته شده است و پس از تدوين، روايي صوري و محتوايي آن مورد تاييد قرار گرفت و به منظور تعيين پايايي، ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه (۰٫۹۷) و تاييد گرديد. در راستاي تحليل داده هاي گردآوري شده، از آمار، در دو سطح توصيفي و استنباطي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار، آزمون t تک متغيره، آزمون t نمونه هاي مستقل و تحليل واريانس يکطرفه) استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان داد که در هر ۷ عامل مرتبط با ارتقاي کيفيت آموزش، ميانگين پاسخهاي شرکت کنندگان، بيشتر از حد متوسط بوده و عامل روابط بين فردي با ميانگين ۴٫۱۱ داراي بيشترين مقدار و عامل نظارت با ميانگين ۳٫۹۶ داراي کمترين مقدار بوده است. نتايج آزمون تحليل واريانس نيز نشان داد كه هيچ تفاوتي بين نظر شرکت کنندگان، با توجه به متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسيت، سابقه خدمت، مدرک تحصيلي و سن) وجود ندارد.