مقاله عوامل موثر بر ارزشيابي اعضاي هيات علمي توسط دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۴۳ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر ارزشيابي اعضاي هيات علمي توسط دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله اعضاي هيات علمي
مقاله پيش آزمون – پس آزمون،دانشجويان
مقاله عوامل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري زاده ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درميان روش هاي مختلف ارزشيابي از اعضاي هيات علمي، روش استفاده ازنظرات دانشجويان كاربرد بسياري يافته است. اين روش بسيار بحث انگيز بوده و موافقان زيادي دارد. اين پژوهش به بررسي تاثير دو عامل مهم ويژگي هاي دانشجو و ويژگي هاي اساتيد در نمرات ارزشيابي استادان پرداخته است. در كنار آن نظرات اساتيد را در زمينه فرايند ارزشابي (اهميت ارزشيابي، روش و زمان اجراي ارزشيابي، محتوا، بازخورد از نتايج، دقت و صداقت دانشجو) بررسي كرده است. روش تحقيق پيش آزمايشي است و از طرح پيش آزمون، پس آزمون تك گروهي استفاده شده است. جامعه آماري كليه اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي بروجرد درسال ۱۳۸۵-۱۳۸۴ مي باشد. اطلاعات توسط يك پرسشنامه محقق ساخته (براي ۴۰ استاد) و ۱۷۰۰ فرم ارزشيابي استادان كه همه ساله توسط دفتر سنجش و نظارت دانشگاه اجرا مي گردد با اضافاتي جمع آوري گرديده است. نتايج اين تحقيق كه با استفاده از تحليل واريانس، همبستگي و رگرسيون چندمتغيره به دست آمد حاكي از آن است كه بين جنسيت، بومي بودن، بررسي شناخت استاد قبل از انتخاب واحد، انتظار از نمره و معدل دانشجو با نمرات ارزشيابي اساتيد رابطه معني دارآماري وجود دارد و نتايج به دست آمده ۸۰٫۵% نمرات ارزشيابي اساتيد را تبيين مي كند. بين جنسيت، مدرك تحصيلي، سابقه تدريس، تعداد عناوين درس استاد و رشته دانشجو با نمرات ارزشيابي استادان رابطه اي مشاهده نگرديد. همچنين اكثريت اساتيد ضمن اعتقاد به اهميت ارزشيابي، با روش استفاده از نظرات دانشجو موافق نيستند و اعتقاد دارند ارزشيابي بايد به صورت يك مجموعه مورد توجه قرار گيرد. اكثر آنها اعتقاد دارند كه فرم هاي ارزشيابي نمي تواند منعكس كننده واقعيت هاي كلاس آنها باشد. همچنين بيشتر اساتيد در صداقت و دقت دانشجويان و عدم دخالت سخت گيريها در كلاس و نتايج ارزشيابي خود ترديد دارند.