مقاله عوامل موثر بر ارزشيابي دانشجو از استاد: مقايسه ديدگاه اساتيد با دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱۸۶ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر ارزشيابي دانشجو از استاد: مقايسه ديدگاه اساتيد با دانشجويان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديدگاه
مقاله اساتيد
مقاله دانشجويان
مقاله عوامل موثر
مقاله ارزشيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي اصغرپور منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: منجمد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: بحراني ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزشيابي استاد به روش هاي مختلفي اندازه گيري مي شود اما غالب ترين روش در كشور ما، ارزشيابي استاد توسط دانشجو است كه بسيار مورد بحث است. مطالعه حاضر با هدف مقايسه ديدگاه اساتيد و دانشجويان در مورد عوامل موثر بر ارزشيابي دانشجو از استاد انجام شد.
روش ها: اين مطالعه به صورت توصيفي- مقطعي در نيمه دوم سال ۸۷-۸۶ در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران انجام شد و ۹۵ نفر از اساتيد و ۳۷۹ نفر دانشجويان روزانه اين دانشكده به صورت نمونه گيري آسان مقطعي از زمان، مورد مطالعه قرار گرفتند. نظرات آنان توسط دو پرسشنامه پنج قسمتي مجزا جمع آوري شد. پرسشنامه ها به صورت جمع ايفا براي دانشجويان و خودايفا براي اساتيد توزيع و گردآوري گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS به صورت توزيع فراواني، و آزمون t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: اختلاف معني داري بين ديدگاه اساتيد و دانشجويان در مورد ميانگين نمرات عوامل تاثيرگذار مرتبط با خصوصيات فردي- شخصيتي استاد، فعاليت هاي آموزشي مدرس، برخي شرايط آموزشي، عوامل مرتبط با دانشجو وجود نداشت ولي ميانگين نمرات اساتيد و دانشجويان در مورد عوامل تاثيرگذار مرتبط با واحد كارآموزي بر ارزشيابي استاد اختلاف آماري معني داري داشت. فاكتورهاي غير مرتبط با كيفيت آموزش استاد از قبيل آسان گيري استاد، آسان بودن سوالات امتحاني، ميزان علاقه به رشته تحصيلي، ميزان علاقه به استاد را در ارزشيابي استاد بسيار مهم دانستند.
نتيجه گيري: از نظر اساتيد و دانشجويان عوامل متعددي در ارزشيابي استاد حائز اهميت است كه بجز عامل مرتبط با كارآموزي، در ساير موارد، بين دو گروه توافق نظر وجود دارد. بنابراين، ارزشيابي به كمك دانشجويان مي تواند شاخص گرانبهايي براي ارزشيابي عملكرد استاد باشد. لازم است به عوامل غير مرتبط به كيفيت آموزش استاد در ارزشيابي استاد توسط دانشجو توجه ويژه شود.