مقاله عوامل موثر بر استقرار مديريت دانش در دانشگاههاي آزاد اسلامي استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۹۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر استقرار مديريت دانش در دانشگاههاي آزاد اسلامي استان مازندران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانش
مقاله مديريت دانش
مقاله فناوري اطلاعاتي
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله يادگيري سازماني
مقاله نيروي انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيازآذري كيومرث
جناب آقای / سرکار خانم: عمويي فتانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان ها با سرمايه هاي هوشي و توانايي يادگيري سريع، رهبران جهاني خواهند شد. اين پژوهش با هدف بررسي عوامل فناورانه فرهنگي و اجتماعي بر استقرار مديريت دانش در دانشگاه آزاد اسلامي انجام شد. روش پژوهش توصيفي ـ پيمايشي است. جامعه آماري پژوهش را كليه مديران اجرايي و آموزشي دانشگاههاي آزاد اسلامي استان مازندران تشكيل داده اند. روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي بوده و براي تعيين حجم نمونه از جدول كرجسي و مورگان استفاده شد كه بر اين اساس ۱۶۲ نفر در اين پژوهش مشاركت داشته اند. گردآوري اطلاعات از طريق پرسشنامه صورت گرفت. براي تعيين روايي پرسشنامه از روايي محتوايي و صوري استفاده شد و پايايي آن از طريق ضريب آلفاي كرونباخ بررسي و مقدار ۰٫۸۱ محاسبه گرديد. داده هاي پژوهش با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و آزمون t تجزيه و تحليل شد، يافته هاي پژوهش نشان مي دهد که فناوري اطلاعاتي عامل موثري بر استقرار مديريت دانش است و با توجه به اهميت فرهنگ سازماني، يادگيري سازماني و نيروي انساني، اين عوامل در اين پژوهش بر استقرار مديريت دانش تاثير نداشته اند. از پيشنهادهاي مهم اين پژوهش افزايش ميزان سرمايه گذاري به منظور گسترش زيرساخت هاي فناورانه، آموزش و به كارگيري ابزارهاي فناوري اطلاعاتي و به روز كردن پايگاه دانش است.