مقاله عوامل موثر بر اندازه گيري بهره وري عوامل توليد: مطالعه موردي در شركت كربن ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۴۱ تا ۲۶۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر اندازه گيري بهره وري عوامل توليد: مطالعه موردي در شركت كربن ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شركت كربن ايران
مقاله اندازه گيري
مقاله بهره وري عوامل توليد
مقاله تابع توليد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادي زنوز بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: بختياري حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله ضمن محاسبه بهره وري عوامل توليد در شركت كربن ايران و شناسايي عوامل موثر بر آن، راهكارهايي به منظور ارتقاي بهره وري در اين واحد توليدي ارايه نموده است. دوره مورد بررسي در اين مقاله سالهاي ۸۷-۱۳۷۸ را در بر مي گيرد. روش مورد استفاده در اين مقاله اندازه گيري بهره وري عوامل توليد از طريق روشهاي پارامتري آماري بوده و به منظور اندازه گيري بهره وري در شركت كربن ايران، با استفاده از اطلاعات ماهانه يك تابع توليد برآورد شده است. در اين تابع متغيرهاي توضيحي عبارتند از: نيروي كار ساده، نيروي كار متخصص، موجودي سرمايه و انرژي كه به منظور رفع نامانايي موجود در داده ها، از تغييرات مرتبه اول آنها در تخمين تابع توليد استفاده شده است. نتايج بدست آمده، بيانگر آن است كه بهره وري نيروي كار ساده و متخصص، عليرغم نوسانات شديد، از رشد نسبي برخوردار بوده اند، بهره وري انرژي رشد قابل ملاحظه اي داشته است؛ هرچند در حاليكه به دليل استفاده بيشتر از ظرفيت ماشين آلات، بهره وري موجودي سرمايه مورد استفاده در فرايند توليد افزايش يافته، اما بهره وري كل موجودي سرمايه بشدت در حال كاهش است.