مقاله عوامل موثر بر انگيزش کارکنان بيمارستان هاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۶۲۲ تا ۶۲۸ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر انگيزش کارکنان بيمارستان هاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزش
مقاله کارکنان
مقاله بيمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابزري مهدي‌
جناب آقای / سرکار خانم: شائمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پورميري منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رفتار و فعاليت انسان ها ناشي از انگيزه ها يا نياز هاي آنان است. مديران با شناخت و پيش بيني انگيزه ها و نياز هاي واقعي کارکنان خود مي توانند به موقع و به طور صحيح به ارضاي نياز ها و انگيزه هاي آنان اقدام نمايند. مطالعه حاضر به منظور شناخت عوامل موثر بر انگيزش کارکنان بيمارستان هاي دولتي و خصوصي شهر اصفهان انجام گرفته است.
روش بررسي: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفي- تحليلي بودکه در سال ۱۳۸۸ انجام شد. جامعه آماري شامل کارکنان بيمارستان هاي دولتي و خصوصي بزرگ شهر اصفهان، در همه رده هاي شغلي پزشکي، پيراپزشکي، پرستاري و اداري پشتيباني بود. تعداد نمونه با استفاده از فرمول حجم نمونه محدود و روش نمونه گيري تصادفي ساده، ۲۴۸ نفر برآورد شد. ابزار تحقيق پرسش نامه اي مشتمل بر ۵۱ سوال بود که در سه دسته عوامل مادي، معنوي و سازماني تقسيم شد. روايي ابزار، بر اساس روش روايي صوري و پايايي آن با ضريب Cronbach’s alpha 82 درصد برآورد گرديد. داده ها در سطح آمار توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين عوامل انگيزشي (مادي، معنوي و سازماني) در بيمارستان هاي دولتي و خصوصي متفاوت بود. به طوري که در بيمارستان هاي دولتي عوامل مادي با ميانگين ۴٫۳۰، عوامل معنوي با ميانگين ۴٫۳۴ و عوامل سازماني با ميانگين ۴٫۱۷ نسبت به بيمارستان هاي خصوصي که ميانگين اين عوامل در آن ها به ترتيب ۴٫۱۸، ۴٫۱۲ و ۴٫۰۸ بودند، تفاوت معني داري را نشان داد. نتايج آزمون فيشر در مقايسه ميانگين متغيرهاي انگيزشي بر اساس رده شغلي، وضعيت استخدامي و مدرک تحصيلي تفاوت معني داري را نشان داد.
نتيجه گيري: کارکنان بيمارستان هاي دولتي و خصوصي مورد مطالعه از اولويت هاي انگيزشي متفاوتي برخوردار بودند. به طوري که در بيمارستان هاي دولتي عوامل معنوي نسبت به بيمارستان هاي خصوصي از اهميت بيشتري برخوردار بود. از اين رو مديران اين سازمان ها بايستي با درک اين تفاوت ها در کارکنان مختلف، اقدام به برانگيختن آنان نمايند.