مقاله عوامل موثر بر ايجاد انگيزش شغلي مديران بيمارستان هاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه از ديدگاه آن ها در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر ايجاد انگيزش شغلي مديران بيمارستان هاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه از ديدگاه آن ها در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزش شغلي
مقاله مديران
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حموزاده پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي فر جميل
جناب آقای / سرکار خانم: مرادخاني بريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: مديران به عنوان مغز متفکر و طراح نظام خدمات بهداشتي درماني نقش بسزايي در تحول و پيشرفت امور مراقبتي و درماني دارند. توجه به نيروهاي انگيزشي مديران و برانگيخته کردن آن ها براي به حرکت درآوردن چرخ هاي سازمان، حايز اهميت زيادي است. اين پژوهش با هدف بررسي عوامل موثر بر ايجاد انگيزش شغلي مديران بيمارستان هاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه از ديدگاه آن ها، صورت گرفته است.
مواد و روش کار: پژوهش حاضر مطالعه اي توصيفي و از نوع مقطعي است که کليه مديران اجرايي، پرستاري و اداري بيمارستان هاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشکي اروميه به صورت سرشماري در آن مشارکت داشتند. داده ها از طريق پرسش نامه اي روا يي و پايايي شامل اطلاعات دموگرافيک و سه حيطه عوامل فيزيکي، رفاهي و رواني گردآوري شد. براي نمايش داده ها از آمار توصيفي و براي بررسي استقلال يا وابستگي متغيرهاي موجود در پژوهش از آزمون ناپارامتري «Kruskal-Wallis» استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار آماري SPSS صورت گرفت.
يافته ها: عوامل رواني، رفاهي و فيزيکي به ترتيب با ۸۴٫۲۰ درصد، ۷۱٫۴۲ درصد و ۶۶٫۶۶ درصد، بيشترين اهميت را از نظر ايجاد انگيزش شغلي از ديدگاه مديران به خود اختصاص دادند. ميان عوامل موثر بر ايجاد انگيزش شغلي (عوامل فيزيکي، رفاهي و رواني) و ويژگي هاي دموگرافيک مديران به لحاظ آماري، اختلاف معني داري مشاهده نگرديد.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش، عوامل رواني حايز بيشترين نقش در ايجاد انگيزش شغلي مابين مديران مورد بررسي شدند. از آنجايي که اين عوامل در مقايسه با عوامل فيزيکي و رفاهي تقريبا بدون هزينه بوده و اثرات پايدار و بلندمدتي دارند، بسيار مهم است که در ايجاد انگيزش شغلي در ميان مديران در اولويت قرار گيرند.