مقاله عوامل موثر بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صندوق سرمايه گذاري در سهام
مقاله بازده صندوق سرمايه گذاري
مقاله نقدينگي صندوق
مقاله ارزش صندوق
مقاله ارزش صدور و ابطال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: محسني دمنه قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به آغاز فعاليت صندوق هاي سرمايه گذاري در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسي عوامل موثر بر بازدهي اين صندوق ها مورد توجه اين تحقيق گرفته است. در اين تحقيق ۲۰ صندوق سرمايه گذاري که از تاريخ ۱۳۸۸٫۰۴٫۲۴ تا تاريخ ۱۳۸۹٫۰۴٫۳۰ فعال بوده اند مورد بررسي قرارگرفتند. ۱۰ عامل بررسي شده شامل متغيرهاي: تعداد صنعت موجود در سبد سرمايه گذاري صندوق، نرخ رشد ارزش صندوق، ارزش صدور، ارزش وجه نقد نگهداري شده توسط صندوق، درصد تملک سهامداران حقيقي، ارزش ابطال، بازده بازار، ريسک (قدر مطلق انحراف از ميانگين)، نسبت فعاليت، سرمايه و بازده دوره قبل مي باشد.
تجزيه و تحليل داده ها با ساختار تلفيقي (پنل) و با اثرات ثابت با رگرسيون معمولي (OLS) انجام شده است. نتايج تحقيق وجود ارتباط خطي معني دار بين ۶ متغير (به ترتيب اولويت): بازده بازار، نرخ رشد ارزش صندوق، قدر مطلق انحراف از ميانگين بازده صندوق، ارزش صدور واحدهاي سرمايه گذاري، نسبت فعاليت صندوق، ارزش ابطال واحدهاي سرمايه گذاري را با بازده صندوق هاي سرمايه گذاري تاييد مي کند.