مقاله عوامل موثر بر بروز واكنش وازوواگال در اهداي خون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۲۲۱ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر بروز واكنش وازوواگال در اهداي خون
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهداي خون
مقاله اهداكنندگان خون
مقاله شاخص توده بدن
مقاله وازوواگال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصاريان زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدحقيقي بهدين
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي علي
جناب آقای / سرکار خانم: صيقلي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اگرچه اهداي خون کامل در اغلب موارد بدون عارضه است، ليكن در برخي افراد ممکن است عوارض ناخواسته اي رخ دهد. اين مطالعه با هدف تعيين عوامل موثر بر بروز واکنش وازوواگال در اهداکنندگان خون اصفهان انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي به روش نمونه گيري غير تصادفي آسان، بر روي اهداکنندگان خون شهر اصفهان در سال ۱۳۸۵ انجام شد. اهداکنندگان مجاز به اهدا وارد مطالعه شدند و توسط پزشک اهداکنندگان تا زمان حضور در سازمان انتقال خون از نظر واکنش هاي اهداي خون تحت نظر قرار گرفتند. اهداکنندگان در دو دسته داراي واکنش وازوواگال و بدون واکنش قرار گرفتند و اطلاعات توسط نرم افزار ۱۱٫۵ SPSSو آزمون t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: به طور كلي ۵۲۸۵ نفر در مطالعه وارد شدند كه از اين تعداد، ۱۰۵ نفر (۲%) نشانه هاي واكنش وازوواگال را داشتند و اهداي خون در ۵۱۸۰ نفر (۹۸%) بدون عارضه بود. زنان در ۸٫۶% و مردان در ۱٫۸% دچار واكنش شدند (p<0.05). واكنش وازوواگال در بين اهداكنندگان بار اول (۵٫۶%) بيشتر از سايرين (۱٫۲%) مشاهده شد.
نتيجه گيري: وزن کم، سن کم، جنس مونث و اهداي خون بار اول مي تواند بر احتمال بروز واکنش وازوواگال حين اهداي خون بيافزايد. شاخص توده بدني و خواب تاثير محسوسي بر بروز واكنش وازوواگال نداشت. تشنج و کاهش سطح هوشياري، به صورت نادر رخ مي دهد و عوارض خفيف نظير رنگ پريدگي و تعريق شايع تر هستند. لذا لازم است موارد مذکور در انتخاب اهداکنندگان مد نظر قرار گيرد.