مقاله عوامل موثر بر بقا بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از توابع مفصل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۴۰ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر بقا بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال با استفاده از توابع مفصل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع مفصل کلايتون
مقاله ريسک ‌هاي رقابتي
مقاله تحليل بيزي
مقاله سرطان کولورکتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوند محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري مطلق علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: از جمله داده‌ هاي بقا چند متغيره، داده‌ هاي ريسک ‌هاي رقابتي هستند. يکي از روش‌ هاي مدل‌ سازي داده ‌هاي ريسک‌ هاي رقابتي استفاده از توابع مفصل است که هدف اين مطالعه مدل ‌سازي بيزي داده ‌هاي ريسک ‌هاي رقابتي به کمک توابع مفصل است.
روش كار: در اين مطالعه از اطلاعات ثبت شده بيماران مبتلا به سرطان کولورکتال در مرکز تحقيقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي استفاده شد. براي تحليل داده ‌ها، تابع درست نمايي به کمک تابع مفصل کلايتون تشکيل گرديد. در ادامه با انتخاب توزيع‌ هاي پيشين مناسب براي پارامترها، توزيع پسين پارامترها با استفاده از الگوريتم متروپليس – هستينگ و نمونه ‌گيري برشي بدست آمد.
نتايج: در حالت تک متغيره بر زمان مرگ در اثر سرطان کولون و رکتوم عواملي همچون جنسيت، درجه تمايز يافتگي تومور، متاستاز به گره ‌هاي لنفاوي، متاستاز به ساير ارگان‌ ها و مرحله تومور داراي اثري معني ‌دار بودند. همچنين ميزان نفوذ تومور به ديواره روده فقط بر بقا بيماران مبتلا به سرطان کولون داراي اثري معني ‌دار بود. در حالت چند‌گانه نيز بر زمان مرگ در اثر سرطان کولون متغيرهاي سن در زمان تشخيص، درجه تمايز يافتگي تومور و متاستاز به ساير ارگان ‌ها داراي اثري معني ‌دار بودند، در حاليکه بر زمان مرگ در اثر سرطان رکتوم، متغيرهاي درجه تمايز يافتگي و اندازه تومور اثر معني ‌داري داشتند.
نتيجه‌ گيري: نتايج نشان داد که برخي از متغيرها ممکن است اثرات متفاوتي بر روي سرطان کولون و رکتوم داشته باشند که در نتيجه نياز است تا تحقيقات بيشتري با متمايز در نظر گرفتن ريسک فاکتورهاي مرتبط با سرطان کولون و رکتوم صورت گيرد.