مقاله عوامل موثر بر بهبود يادگيري از ديد دانشجويان دوره غيرباليني رشته پزشکي عمومي دانشکده پزشکي بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۲۲۰ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر بهبود يادگيري از ديد دانشجويان دوره غيرباليني رشته پزشکي عمومي دانشکده پزشکي بندرعباس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري
مقاله دانشجويان
مقاله تدريس
مقاله علم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي رفعت
جناب آقای / سرکار خانم: بهرنگي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: رشادت جو حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يادگيري را به صورت تغيير نسبتا پايدار در رفتار بالقوه که در نتيجه تمرين تقويت شده باشد، تعريف کرده اند. دانشگاه، يکي از مراکز اصلي وقوع اين يادگيري است و بي ترديد، عمل به رسالت آموزشي و تربيتي در مراکز علمي از طريق يادگيري امکان دارد. اين پژوهش با هدف شناخت عوامل موثر بر يادگيري دانشجو از ديد خود دانشجويان انجام گرفته است.
روش کار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي از نوع پيمايشي است که در آن تمامي جامعه پژوهش شامل ۱۷۰ نفر دانشجو مورد پرسش قرار گرفتند. گردآوري داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که شامل سه بعد روش تدريس، علمي – سوادي و شخصيتي – رفتاري مي باشد، انجام شد. داده هاي تحقيق پس از گردآوري با استفاده از روشهاي آمار توصيفي، آزمون t و همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج: مطابق يافته هاي اين پژوهش، بعد مهارت در تدريس، بعد علمي – سوادي و بعد شخصيتي – رفتاري به ترتيب با ميانگين امتيازهاي ۳۰٫۹۷، ۱۱٫۹۲ و ۹٫۵۸ در اولويتهاي اول تا سوم قرار گرفتند. در بعد روش تدريس اهميت به روش تدريس و تناسب آن با محتوا، رعايت انسجام مفاهيم درس، ارتباط مفاهيم جديد با مفاهيم آموخته شده قبلي، استفاده از مثالهاي زيبا در تدريس، در بعد علمي – سوادي، هدايت آموزش به سوي کاربرد مفاهيم ياد گرفته شده، علم و آگاهي کافي استاد، هدايت آموزش بر اساس تسلط استاد بر مفاهيم درس و در بعد شخصيتي- رفتاري، احترام به دانشجو، تقويت شهامت پرسش کردن در دانشجو در حد زياد تا خيلي زياد از عوامل موثر بر يادگيري دانشجويان بودند.
نتيجه گيري: با توجه به اهميت نيازهاي دانشجو در موفقيت يک فرآيند ياددهي – يادگيري، بسيار مطلوب خواهد بود که استادان محترم بر اساس اين نيازها برنامه ريزي نمايند.