سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر حسین اکرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
باب اله حیاتی – استاد یار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
مهدی احسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
محسن عادلی ساردویی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

کمبود آب درایران یکی از عوامل محدود کننده اصلی توسعه فعالیتهای کشاوری درزمان حال و اینده به شمار می رود چرا که میزان متوسط بارندگی در کشور ۲۵۲میلی متر در سال است که معادل یک سوم متوسط بارش در جهان می باشد به این ترتیب درحالیکه یک درصد جمعیت جهان درایران زندگی می کنند سهم ا یران از نمابع اب تجدید پذیر فقط ۰/۳۶ درصد است لذا تولید مواد غذایی و اجرای کشاورزی پایدار در کشور منوط به استفاده صحیح و منطقی از منابع آب محدود کشور است یکی از موثرترین راهکارهای مقابله با بحران آب و افزایش کمی و کیفی تولیدات در بخش کشاورزی توجه جدی به بهره وری اب و ارتقای آن با اعمال روشها و سیاستهای مناسب می باشد نظر به اهمیت نی شکر در اقتصاد استان خوزستان و وابستگی محصولات فوق به نهاده آب تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر بهره وری اب در کشت نیشکر در کشت و صنعت امام خمینی درسال زراعی ۸۶-۸۵ صورت پذیرفته است امار و اطلاعات مورد نیاز از واحد امار این کشت و صنعت و از واحدهای زیر کشت واریته CP-48 جمع اوری شدند. نتایج تابع تولید نشان داد که بهره وری آب د ر اکثر واحدها پایین می باشد درنهایت عوامل موثر بر بهره وری جزئی اب با فرم تابعی نیمه لگاریتیم براورد شد. نتایج این تابع نشانداد که عوامل سن کشت ، دفعات ابیاری ، میزان کود نیترات و ماشین الات کشاورزی تاثیر معنی داری بر بهره وری جزئی نهاده آب دارندو تاثیر عوامل سطح زیر کشت زمان برداشت امسال و زمان برداشت سال گذشته بر بهره روی نهاده آب اثر معنی داری نداشتهاند.